Har jeg god nok vandel til å være meddommer?

Hvis du blitt bøtelagt eller dømt i en straffesak, kan det hende du skal slettes fra utvalget. Er du siktet i en straffesak, skal du heller ikke delta som meddommer.

Slik er kravene til vandel for meddommere etter domstolloven § 72:

Varig utelukking: Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, forvaring eller særreaksjon.

Utelukking i 15 år: Den som er idømt ubetinget fengsel i inntil ett år. Dette gjelder også samfunnsstraff, hvis den subsidiære fengselsstraffen er ubetinget fengsel i inntil ett år.

Utelukking i 10 år: Den som er dømt til betinget fengselsstraff, uansett lengde. Den som er idømt bøtestraff med strafferamme over ett år, også når forelegget er vedtatt.

Forenklede forelegg fører ikke til utelukking. Betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse medfører utelukking hvis det straffbare forholdet har strafferamme over ett år. Dom på samfunnsstraff bedømmes etter lengden på den subsidiære fengselsstraffen.

Disse reglene er minstekrav. Kravene til skikkethet i domstolloven § 70 innebærer også at andre former for straff kan telle med i vurderingen av om en person bør gjøre tjeneste som meddommer.

En person som er siktet i en straffesak, er ikke utelukket fra valg, men kan ikke gjøre tjeneste i en konkret sak så lenge siktelsen ikke er frafalt. Hvis du er siktet i en straffsak, må du derfor gjøre domstolen oppmerksom på dette hvis du innkalles som meddommer.

 

 

 

Til toppen