Har jeg møteplikt?

Ja. Når du står i utvalget over meddommere, og blir trukket ut til å gjøre tjeneste i en rettssak, har du møteplikt. Møteplikten gjelder med mindre du uttrykkelig blir fritatt fra møteplikten.

Meddommere og innkalte varameddommere som ikke er innvilget fritak fra å møte i retten, og som likevel unnlater å møte i henhold til innkallingen, kan ilegges rettergangsbot i henhold til domstollovens § 200.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen