Hvordan søker jeg om fritak?

 

I den enkelte sak:

Skal du søke om fritak i den enkelte sak, må du snarest mulig etter å ha mottatt innkallingen, sende skriftlig søknad om fritak til Oslo tingrett.

Du må vedlegge en bekreftelse på fritaksgrunnen, for eksempel legeerklæring, erklæring fra arbeidsgiver eller liknende.

Fra utvalget:

Oslo tingrett har kun anledning til å frita meddommere i enkeltsaker. Den som ønsker varig fritak fra meddommerutvalget, må sende skriftlig søknad vedlagt dokumentasjon til Bystyrets sekretariat, Rådhuset, 0037 Oslo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen