Når kan jeg bli slettet fra utvalget?

Noen forhold fører til generelt fritak og sletting fra meddommerutvalget:

Helsemessige forhold: Hvis den som innkalles er varig mentalt eller fysisk svekket (for eksempel svært dårlig hørsel eller syn), og derfor er ute av stand til å utføre oppgaven på en god måte, må det meldes fra om dette. Legeerklæring er normalt nødvendig for å få fritak.


Språkkunnskaper: Den som skal være meddommer, må ha gode kunnskaper i norsk for å kunne følge med på det som skjer i saken. I motsatt fall må det meldes fra om dette.


Flytting ut av Oslo kommune: Personer som flytter fra kommunen, skal slettes fra utvalget. Bekreftelse fra folkeregisteret vedlegges.


Yrkesgrupper som ikke kan velges:
- Stortingsrepresentanter og vararepresentanter,
- Statssekretærer, statsrådenes politiske rådgivere, ansatte ved Statsministerens kontor
- Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
- Dommere og ansatte ved domstolene
- Ansatte i påtalemyndighet, politi og kriminalomsorg
- Ansatte i Justisdepartementet og Politidirektoratet
- Ansatte og styremedlemmer i Domstoladministrasjonen
- Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
- Praktiserende advokater og advokatfullmektiger
- Kommunens administrasjonssjef, kommunerådets medlemmer
- Kommunale tjenestemenn som tar del i valget av meddommere.

Straffreaksjoner som medfører utelukking fra vervet som meddommer
Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, forvaring eller særreaksjon, er varig utelukket fra vervet som meddommer. Ved ubetinget fengsel i inntil ett år, er man utelukket som meddommer i 15 år, og ved betinget frihetsstraff, uansett lengde, er man utelukket i 10 år. Bøtestraff for forhold med strafferamme over ett år, medfører utelukking i 10 år, også når forelegget er vedtatt. Forenklede forelegg fører ikke til utelukking. Betinget påtaleunnlatelse og domsutsettelse medfører utelukking hvis det straffbare forholdet har strafferamme over ett år. Samfunnsstraff medfører vanligvis en karantenetid på 15 år (avhengig av lengden på den subsidiære fengselsstraffen).

Den som får innkalling som meddommer til tross for ovennevnte forhold, må melde fra til Oslo kommune ved Bystyrets sekretariat, Rådhuset, 0037 Oslo, og vil da bli slettet fra utvalget.

 

 

 

 

Til toppen