Hvilke utgifter og inntektstap blir dekket?


Hva får jeg i godtgjøring?

Meddommere i det alminnelige utvalget som ikke har et ansettelsesforhold, får 250 kroner for hver dag man møter i domstolen. Det vil si at studenter, pensjonister, arbeidsledige, trygdede mv får 250 kroner for hver oppmøtedag. De som får lønn fra sin arbeidsgiver, får ikke lenger noen særskilt godtgjørelse (endring fra 1.1.08).


Tapt arbeidsfortjeneste
Hvis du blir trukket i lønn av arbeidsgiver, har du krav på å få dekket tapet. Du må da legge fram en attest fra arbeidsgiver som klart angir hvilket beløp som trekkes.  Også selvstendig næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnet etter gjennomsnittlig dagstap. Dette fremkommer ved å dele årets bruttofortjeneste (fratrukket eventuelle variable kostnader) med 225 dager. Bruttofortjeneste kan dokumenteres ved kopi av likningsattest. 
Alle som søker om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, må fylle ut et eget skjema (søknad om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste) når de kommer til tingretten.
 
Skjemaet godtgjøring/erstatning for tapt arbeidsfortjeneste for meddommere finner du på denne siden.

For saker i Oslo tingrett, skal skjemaet sendes til denne adressen:

Oslo tingrett
Postboks 2106 Vika
0125 Oslo
 
Får jeg dekket reiseutgiftene?
Ja, du har krav på skyssgodtgjørelse etter statens særavtale om reiser (statens reiseregulativ). Vanligvis dekkes bare utgifter til rutegående transportmidler. Utgifter til bruk av egen bil og parkering dekkes ikke.

 

 

 

 

Til toppen