Rettsgebyr

korttransaksjon

Rettsgebyret er fra 1. januar 2020 på 1 172 kroner.

 Rettsgebyr er et behandlingsgebyr som må betales av den som går til sak, eller av den som anker en rettsavgjørelse. Hvis man vinner saken, kan motparten bli pålagt å betale rettsgebyret som en del av sakskostnadsavgjørelsen.

Om betaling av rettsgebyr i:

 
 
 
 

 

Ett rettsgebyr (R) er på kr 860. Antall rettsgebyret som skal betales, varierer etter type sak og hvor omfattende saken er. Oversikt over rettsgebyret i ulike saker er tatt inn nederst på siden.

I noen saker skal det ikke betales rettsgebyr. Dette gjelder blant annet barneforedlingssaker, farskapssaker, saker etter husleieloven og sak mot arbeidsgiver – se rettsgebyrloven § 10 for alle unntak.

Fri rettshjelp kan også omfatte fritak for rettsgebyr.

Part uten advokat må betale rettsgebyret på forskudd for at retten skal behandle saken.

Hvis en part krever retten satt med meddommere eller oppnevnt sakkyndige, må parten i tillegg betale kostnaden for meddommerne og den sakkyndige.

Oversikt over rettsgebyr for ulike saker

Forliksrådet

 • Forliksklage - ett rettsgebyr (1R) kr 860.

 

Allmennprosess - tingretten

Inngangsgebyret er på 5R og inkluderer første dag av hovedforhandlingen. Gebyret økes med 3R for hver rettsdag til og med dag 5. Fra dag 6 økes gebyret med 4R. Har saken vært behandlet i forliksrådet, reduseres betalingen med 1R.

 

1 dag

(5R)

4 300

 

2 dager

(8R)

6 880

 

3 dager

(11R)

9 460

 

4 dager

(14R)

12 040

 

5 dager

(17R)

14 620

 

6 dager

(21R)

18 060

 

7 dager

(25R)

21 500

 

8 dager

(29R)

24 940

For saker som ikke ender med dom gjelder:

 • blir saken avvist, nektet fremmet eller hevet (2R) = kr 1 720
 • blir saken forlikt/trukket før 4 uker før hovedforhandling (2R) = kr 1 720
 • blir saken forlikt/trukket senere enn 4 uker før hovedforhandling (2,5R) = kr 2 150.
 • hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr. Eksempelvis, ved forlik på dag 2 under hovedforhandling, skal det betales kr 3 440 (halvparten av kr 6 880)
 • Fraværsdom (2,5R) = kr 2 150

Småkravsprosess (tvisteloven kapittel 10)

 • Saker etter reglene om småkravsprosess som har vært behandlet av forliksrådet, betales (2,5R) = kr 2 150. Har saken ikke først vært behandlet i forliksrådet, økes betalingen til (3,5R) = 3 010.

Mortifikasjonssaker

 • Mortifikasjonssaker (5R) = kr 4 300.

Skjønn m.v.:

 • (5R) hver dag skjønn holdes = kr 4 300.
 • Hvis skjønn heves før første dag (2R) = kr 1 720.

Tvangsfullbyrdelse og midlertidig forføyning:

 • For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales (2,1R) = kr 1806 (selv om begjæringen senere blir trukket eller avvist).
 • For begjæring om utlegg betales (1,85R) = kr 1 591.
 • Klage til tingretten i namssaker  (1R) kr 860.
 • Arrest og midlertidig forføyning (2,5R) = kr 2 150
 • Behandling av begjæring om tvangsoppløsning av sameie (2,1 x r) = kr 1.806.

Hvis retten beslutter å gjennomføre tvangsoppløsningssalget påløper i tillegg
et behandlingsgebyr (9R) = kr 7 740.

Hvis retten beslutter andre typer tvangsfullbyrdelse påløper det ytterligere et gebyr. Oversikt over typer tvangsfullbyrdelse og gebyrer finner på i rettsgebyrloven § 14 (lenke til lovdata).

 

Skifte-og konkursbehandling:

 • Proklama (4R) = kr 3 440
 • Bobehandling  av dødsbo er i utgangspunktet (25R) = 21 500. Imidlertid oppnevner tingretten ofte en bobestyrer.I så fall betales bare det halve antallet rettsgebyr (12,5R), i tillegg kommer salær til bobestyrer.
 • Bobehandling felleseiebo og konkursbo (25R) = 21 500.
 • Hvis konkursbehandlingen innstilles (12,5R) = kr 10 750.
 • Avslått eller trukket begjæring om konkurs eller gjeldsforhandling, eller hvis konkurssaken heves (3R) = kr 2 580.
 • Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om offentlig skifte av felleseiebo og dødsbo: kr 30 000 (kan variere noe da det blir fastsatt av den enkelte tingrett).
 • Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om konkurs: kr 43 000.
 • Forberedende rettsmøte (2R) = kr 1 720
 • Gjeldsforhandlingsboer (5R) = kr 4 300

Lagmannsrettene og Høyesterett

 • Ankeforhandling (24R) = kr 20 640.
 • Det gjelder også anke i saker som behandles etter reglene om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betales 4R hvis lagmannsretten opphever dommen etter tvisteloven § 29-12 annet ledd.
 • Ved avledet anke betales rettsgebyr på (24R) = kr 20 640
 • Blir anken avvist, nektet fremmet eller hevet betales (2R) = kr 1 720.
 • Anke over kjennelser og beslutninger  (6R) = kr 5 160.

Tillegg for ankeforhandling som varer mer enn 1 dag:

 

1 dag

(24R)

20 640

 

2 dager

(27R)

23 220

 

3 dager

(30R)

25 800

 

4 dager

(33R)

28 380

 

5 dager

(36R)

30 960

 

6 dager

(40R)

34 400

 

7 dager

(44R)

37 840

 

8 dager

(48R)

41 280

 
Lenke til lov om rettsgebyr på lovdata.no
 

Til toppen