Om Sør-Østerdal tingrett

Sør-Østerdal Tingrett er førsteinstansdomstol for Elverum, Åmot, Trysil, Våler og Åsnes kommuner.

Tinghuset er lokalisert i Elverum. De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.
Domstolen består av fem dommere, hvorav tre faste dommere (sorenskriver og to tingrettsdommere) og to dommerfullmektiger og seks saksbehandlere.
Domstolen har felles ledelse med Nord-Østerdal tingrett og ledes av sorenskriver Jens Morten Nesseth.

Åpningstid: 08.30-15.00

For skolene: Se mer på www.domstol.no/skole

Til toppen