Summarisk innkalling Stai-Tryaveien, sak 18-137828REN

Innkalling til rettsmøte Sak nr: 18-137828REN-JTYN STAI-TRYAVEIEN

Parter: Samtlige grunneiere/bruksrettshavere som har eller mener å ha andel/bruksrett i Stai-Tryaveien.

 

Saken gjelder: Regler om sambruk (bruksordning)

 

Alle som påberoper seg partsinteresse i saken, innkalles til å møte for å ivareta sine interesser.

 

Saken berammes til behandling i Storstua Koppang, tirsdag 12. mars 2019, klokka 10.00. Det oppfordres til å møte i god tid for registrering og kontroll av gnr/bnr.

 

Jordskifteretten består av:

Jordskiftedommer Harry E. Tjernstad

Jordskiftemeddommere Valborg Kvakkestad, Alvdal og Per John Valle, Tynset. Varameddommere Knut Hagen, Tylldalen og Magni Horten, Tylldalen.

 

Dersom du mener at jordskiftedommeren eller noen av meddommerne er inhabile, må du

snarest melde fra til jordskifteretten.

 

Dette skal behandles:

1.            Gjennomgang av kravet.

2.            Gjennomgang av partslisten.

3.            Saklig og geografisk avgrensing.

4.            Videre framdrift.

 

Dokument eller andre bevis som en vil vise til, må sendes jordskifteretten innen 26.02.2019.

 

Alle som denne innkallingen er rettet mot, anses som lovlig innkalt, og eventuelle avgjørelser som retten må ta i saken anses som gyldige og bindende for alle potensielle partsinteresser.

 

Dersom noen møter som fullmektig for en part, skal vedkommende ha med skriftlig fullmakt, hvis ikke parten møter og bekrefter fullmaktsforholdet, jf. tvisteloven § 3-4 annet ledd. Er ikke fullmaktsforholdet tilstrekkelig godtgjort, kan saksbehandlingen likevel fremmes hvis utsettelse vil medføre skade.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Nord-Østerdal jordskifterett: 62782371/ 62782350.

 

Harry E. Tjernstad/s- Jordskiftedommer

Til toppen