Sivil sak

Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser. Dermed er det viktig at partene skal kunne slå seg til ro med løsningen når domstolen har avsagt en dom og denne ikke kan ankes.

Hva er en sivil sak?

En sivil sak er en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side. Det kan dreie seg om for eksempel arbeidsforhold, familiesaker, eiendomsgrenser, økonomi og saker mot det offentlige.

Med unntak av foreldretvister, behandles de aller fleste sivile saker etter reglene i tvisteloven (lenke til lovdata.no)