Brukervilkår og informasjonskapsler

Brukervilkår for bruk av Aktørportalen

Oppdatert 03. oktober 2019

 

1. Plikt til elektronisk kommunikasjon

Advokater og autoriserte advokatfullmektiger plikter å registrere seg som bruker i Aktørportalen og så langt det er mulig å kommunisere gjennom nettportalen med domstolene som omfattes av forskriften, jf. ELSAM-forskriften § 3 a.

Plikten etter første ledd inntrer når vedkommende opptrer som prosessfullmektig i skjønns- eller tvistesak etter § 2 første ledd bokstav a, opptrer som forsvarer eller bistandsadvokat i straffesak etter § 2 bokstav a,eller framsetter krav om salær etter § 2 første ledd bokstav b..

2. Delegater (portalmedhjelpere)

En bruker som er registrert i egenskap av prosessfullmektig i sivile tvistesaker kan benytte delegat (portalmedhjelper). Delegaten må arbeide ved samme kontor som den registrerte brukeren. Delegaten kan utføre praktiske saksbehandlingsoppgaver i nettportalen på vegne av brukeren. Alle disposisjoner delegaten foretar, skjer på vegne av brukeren. Brukeren hefter for alle disposisjoner og handlinger delegaten foretar på nettportalen. Det er den registrerte brukeren som skal beslutte prosesshandlinger og andre disposisjoner.

3. Innlevering av dokumenter og fristavbrudd

Alle saksdokumenter og vedlegg i straffesaker, skjønns- og tvistesaker skal oversendes domstolen elektronisk gjennom nettportalen. Kommunikasjon mellom advokat og påtalemyndighet er ikke omfattet av løsningen, og må ivaretas av avsender ved bruk av post eller andre elektroniske kommunikasjonsformer.

Salærkrav overfor det offentlige i tvistesaker og straffesaker skal leveres elektronisk ved utfylling av elektronisk skjema i nettportalen. Ved elektronisk innlevering av dokumenter i nettportalen skal avsenderen motta en bekreftelse på at dokumentet er mottatt.

Tidspunktet for innlevering i nettportalen er avgjørende for når en prosessuell frist anses avbrutt. Innleveringstidspunktet er det tidspunktet hvor arbeidet med dokumentet i nettportalen gjøres ferdig, og det foretas endelig innlevering. Innleveringstidspunkt som gjelder ved frist er det tidsstempel som returneres i kvittering etter at det er blitt klikket på knappen "Signer og send inn".

Prosesslovgivningens generelle regler om frister gjelder også ved elektronisk kommunikasjon med domstolene gjennom nettportalen, herunder blant annet reglene om fristfastsettelse, oppreisning for fristoversittelser mv.

Advokater og autoriserte advokatfullmektiger har plikt til å foreta alle prosesshandlinger i Aktørportalen. Dokumenter bør ikke sendes inn til domstolen på annen måte. Fristavbrudd kan likevel skje ved postlegging, men forsendelsen skal da i tillegg sendes i Aktørportalen.

Dersom det er gjort unntak i medhold av ELSAM forskriften § 3 a fjerde eller femte ledd vil post/e-post være fristavbrytende. Dokumenter med sensitivt innhold bør ikke sendes som usikret e-post. 

4. Elektronisk forsendelse fra domstol til bruker

All kommunikasjon fra domstolen til registrerte brukere skal foregå elektronisk i saker og domstoler som omfattes av forskriften. Både forkynnelser og andre meddelelser kan skje i elektronisk form. Kommunikasjonen skjer ved at det aktuelle dokumentet gjøres tilgjengelig for brukeren i nettportalen.

Brukeren får et særskilt varsel om at vedkommende har mottatt et nytt dokument i nettportalen. Særskilt varsel vil blant annet bli sendt ved forkynnelse av stevning med pålegg om tilsvar, innkalling til rettsmøter eller forkynnelse av rettsavgjørelse. Varselet skal sendes til en elektronisk adresse brukeren selv har valgt, for eksempel et mobiltelefonnummer eller en e-postadresse.

5. Elektronisk signatur

Elektronisk signering i nettportalen erstatter fysisk underskrift ved innsending av elektroniske dokumenter i nettportalen. Den tekniske løsningen er utviklet for nettportalen.

Ordningen for elektronisk signatur i nettportalen bygger på en løsning som oppfyller kravene til autentiseringsmekanismer i forskrift om frivillige selvdeklarasjonsordninger for nivå "person høyt". Nettportalen loggfører dessuten hvem som signerer et dokument, og når det signeres. Dokumentet sikres mot etterfølgende endringer ved bruk av mekanismer for integritetsbeskyttelse. Det er etablert mekanismer som hindrer at det i ettertid kan benektes at et dokument er sendt.

6. Tilgjengelighet

Nettportalen er til vanlig åpen hele døgnet, men det kan være situasjoner der portalen er nede i kortere perioder grunnet feilsituasjoner, vedlikehold eller oppgraderinger. Planlagt nedetid vil bli varslet i nettportalen i forkant.

Selv om det er mulig å logge inn i nettportalen på nettbrett og mobil, er den i utgangspunktet designet for å bruke på PC. Det tas derfor ikke ansvar for situasjoner som måtte oppstå som følge av at det benyttes nettbrett eller mobil i stedet for PC.

7. Brukerstøtte

Om bruker har behov for brukerstøtte eller veiledning i bruk av Aktørportalen kontaktes domstolen som behandler den aktuelle saken, ev. den nærmeste domstolen for generell veiledning.

Kontaktinformasjon finnes på ved å besøke den enkelte domstols nettsted, se domstoloversikt.

8. Nyhetsbrev

Domstoladministrasjonen vil benytte den registrerte e-postadressen til å sende ut nyhetsbrev ved behov, for eksempel ved større endringer på løsningen, samt for å sende ut varslinger ved hendelser.

9. Informasjonskapsler (cookies)

Aktørportalen er avhengig av å lagre enkelte informasjonskapsler (cookies) i brukerens nettleser. Disse lagres kun midlertidig og slettes idet brukeren logger ut. Hva disse inneholder og brukes til er beskrevet i nærmere detalj under.

Informasjonskapsler med informasjon om brukeren

Aktørportalen lagrer krypterte informasjonskapsler midlertidig i brukerens nettleser. Informasjonskapslene inneholder kryptert informasjon om brukeren, som for eksempel fødselsnummer, navn, hvorvidt brukeren er advokat eller ikke m.m. Disse trengs for at nettsiden skal huske brukeren så lenge vedkommende er pålogget.

Informasjonskapsel for CSRF-beskyttelse

Denne informasjonskapselen inneholder en tilfeldig generert kode som brukes til å beskytte brukeren fra såkalte Cross Site Request Forgery-angrep, og lagres av sikkerhetshensyn.

Informasjonskapsel for logging

Aktørportalen bruker den eksterne loggingstjenesten Stackify for logging av diagnostiske data og feilmeldinger. Informasjonskapselen inneholder en tilfeldig generert id som sørger for at logg-hendelser som er forbundet med samme brukersesjon kan knyttes sammen. Dette er essensielt ifbm. feilsøking.

 

Til toppen