Samsvar mellom ressursar og oppgåver

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Ny domstolstruktur

Regjeringa valde å senda utgreiinga frå domstolskommisjonen om ny NOU 2019:17 ut til høyring saman med eit eige forslag til domstolsstruktur. Forslaget, også omtalt som rettskretsalternativet, innebar at ein følgde kommisjonsforslaget om å utvida rettskretsane for tingrettar og jordskifterettar, men at alle rettsstader skulle behaldast og vera bemanna. Stortinget vedtok dette alternativet med nokre justeringar i desember 2020.

I arbeidet med domstolsstruktur har DA utarbeidd faglege innspel, utrekningar og annan dokumentasjon som kommisjonen og dei involverte departementa har bedt om. I tillegg til kontakten med departementa, har DA deltatt på høyringar og i møte med det politisk miljøet på Stortinget.

Domstolanes rekneskaps- og lønnsseksjon (DRL)

Etableringa av domstolanes rekneskaps- og lønnsseksjon (DRL) vart fullført våren 2020, og vart som planlagt sett i drift i mai. DRL har i 2020 tatt over økonomioppgåvene for dei alminnelege domstolane i lagdømma Frostating, Hålogaland og Gulating. I DRL samlast oppgåvene i eit fagmiljø, der oppgåvene blir utførte etter ein standard. Ved overføringstidspunktet gir enkelte domstolen frå seg den ressursar tilsvarande den årsverkssandelen som økonomioppgåvene utgjorde i domstolen.
DRL aukar kapasiteten (talet på medarbeidarar) i takt med overføring av oppgåver frå domstolane. I 2021 overtar DRL økonomioppgåvene frå alle domstolane inkluderte jordskifterettane.

 

Styrka uavhengigheit

Til toppen