Om Noregs domstolar

Domstolane si rolle i samfunnet

Domstolane er ei av dei tre statsmaktene i Noreg:

 • Stortinget - den lovgivande makta
 • Regjeringa - den utøvande makta
 • Domstolane - den dømmande makta

Domstolane dømmer på grunnlag av lovene Stortinget vedtar, og det er berre domstolane som kan dømme til straff (Grunnlova § 96).

Idé og verdigrunnlaget til domstolane

Domstolane skal vere uavhengige. Dei skal sikre og fremje rettstryggleiken og verne om rettssamfunnet, og dei skal til ei kvar tid ha høg tillit i samfunnet.

Arbeidet i domstolane skal vere prega av kvalitet, integritet, respekt, service, openheit og effektivitet.

Sjølvstende og openheit

Domstolane og dommarane skal vere sjølvstendige i den dømmande verksemda, og ingen kan instruere domstolane om korleis dei skal handtere ei sak.

Domstolane utøver betydeleg makt. I eit demokratisk samfunn er det viktig med stor grad av openheit og offentlegheit.

Kva gjer domstolane?

Hovudoppgåva til domstolane er å løyse rettslege tvistar. Domstolane handterer sivile tvistar og straffesaker og avgjer konkrete saker som blir reiste for retten. Domstolane tar aldri sjølve initiativ til å reise ei sak.

Domstolane utfører også: 

 • offentleg skifte (dødsbu, felleseige, konkurs)
 • tvangsfullbyrding
 • notarialforretningar

 

Dei alminnelege domstolane

Noregs Høgsterett

Noregs Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg, og utgjer saman med Stortinget og Regjeringa dei øvste  statsorgana i Noreg. Høgsterett er ein ankedomstol som behandlar ankar over avgjerder som er fatta av lågare domstolar, både sivile saker og straffesaker. Høgsterett har myndigheit på alle rettsområde. Men Høgsterett tar ikkje stilling til skuldspørsmålet i straffesaker.

Lagmannsrettane

Lagmannsrettane tar stilling til ankar over rettsavgjerder i sivile saker og straffesaker. Ankane kjem frå tingrettane i lagdømmet (geografisk område som består av domssokna til fleire tingrettar) og frå jordskifterettane.

Tingrettane

Tingrettane er første ordinære domstol. Dei behandlar både sivile saker og straffesaker. I Oslo er domstolane i første instans fagleg delte mellom Oslo tingrett og Oslo byfutembete.

> Se kart over dei alminnelege domstolane per 31.12.2020

Særdomstolar og andre domstolliknande forvaltningsorgan

Jordskiftedomstolen

Jordskiftedomstolen er ein særdomstol som arbeider med saker etter jordskiftelova. Jordskifteretten er førsteinstans og lagmannsretten er ankeinstans.

> Se kart over jordskiftedomstolene per 31.12.2020

Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterande bruks- og eigarrettar som folk i Finnmark har erverva på grunnlag av langvarig bruk. Les meir om Finnmarkskommisjonen..
Les meir om Finnmarkskommisjonen.

Utmarksdomstolen for Finnmark er ein særdomstol som behandlar dei rettstvistane som kan oppstå når Finnmarkskommisjonen har kartlagt bruks- og eigarrettar.
Les meir om Utmarksdomstolen for Finnmark.

Forliksrådet

Forliksrådet er det første leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er ein meklingsinstitusjon med avgrensa domsmakt. 
Les meir om Forliksrådet.

 

Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen (DA) er eit sjølvstendig forvaltingsorgan med eige styre. DA skal ta vare på og støtte opp under sjølvstendet til domstolane og dommarane, og arbeide for at verksemda til ei kvar tid oppfyller krav og forventingar i samfunnet.

DA har ansvaret for ressursfordeling til, og den sentrale administrasjonen av domstolane i Noreg.

Ansvaret ovanfor domstolane omfattar mellom anna:

 • økonomi
 • organisasjonsutvikling
 • kompetansetiltak
 • kommunikasjonsarbeid
 • drift og utvikling av IKT-systemer

DA har det overordna administrative ansvaret for Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark. DA har ein overordna arbeidsgivarfunksjon for dei alminnelege domstolane og jordskifterettane.

Ved utgangen av 2020 hadde Domstoladministrasjonen 126 fast tilsette fordelt på 123,60 årsverk.

Antall ansatte i DA

Leiinga i Domstoladministrasjonen

Styret er øvste styresmakt for Domstoladministrasjonen, og skal sjå til at administrasjonen av domstolane skjer på ein forsvarleg og formålstenleg måte.

Styret skal behandla saker som er av viktigheit for DÅ, herunder budsjettforslag for domstolane og DÅ, og fordeling av budsjettmiddel innanfor rammer som er fastsette av Stortinget. Styret skal i tillegg gi generelle retningslinjer for DAs verksemd.

Sju av dei ni medlemmene i styret blir utnemnde av Kongen i statsråd, to medlemmer blir valde av Stortinget.

Styret for perioden 1. august 2019- 31. juli 2021 består av

 • Styreleiar, Bård Tønder, tidlegare Høgsterettsdommar
  Vara, Cecilie Østensen Berglund, Høgsterettsdommar

 • Medlem, Marianne Vollan, Førstelagmann
  Vara, Bjørnar Stokkan, Lagdommar

 • Nestleiar, Rolf Selfors, Sorenskrivar
  Vara, Håkon Rastum, Sorenskrivar

 • Medlem, Oddmund Roalkvam, Jordskifterettsleiar
  Vara, Arve Konstali, Jordskifterettsleiar

 • Medlem, Anders Brosveet, Advokat
  Vara, Anne Marit Pedersen, Advokat

 • Medlem, Anne Helsingeng,  Advokat
  Vara, Rannveig Sem, Advokat

 • Medlem, Marit Nybakk, tidligare stortingsrepresentant
  Vara, Karin Woldseth, tidligare stortingsrepresentant

 • Medlem, Sonja Iren Sjøli, tidligare stortingsrepresentant
  Vara, Ingebrigt S. Sørfonn, tidligare stortingsrepresentant (fra 15. oktober 2019)

 • Medlem, Bente Fanavoll Elverum, Administrasjonssjef
  Vara, Wenche Nilsen, Rådgivar

 

Direktør: Sven Marius Urke

Avdelingsdirektørar:

 • HR og kommunikasjon: Kari Berget
 • Informasjon og teknologi: Olav Berg Aasen
 • Innovasjon og domstolutvikling: Ingrid Olsen
 • Rettsavdelinga: Solveig Moen
 • Økonomi og styring: Jann Ola Berget

 

Domstoladministrasjonens organisasjonskart per 31.12.2020

Organisasjonskart Domstoladministrasjonen

 

Tilsynsutvalet for dommarar

Tilsynsutvalet er eit disiplinærorgan som behandlar klager på dommarar. Utvalet er oppnemnt av Kongen i statsråd. Tilsynsutvalet omfattar alle fagdommarar i jordskifterettane, tingrettane, lagmannsrettane og Høgsterett. I tillegg til dei faste embetsdommarane, gjeld ordninga også for mellombelse dommarar og dommarfullmektigar. Tilsynsutvalet er samansett av to representantar for allmenta, ein advokat, to dommarar frå dei alminnelege domstolane og ein jordskiftedommar.
Les meir om Tilsynsutvalget.

Innstillingsrådet for dommarar

Innstillingsrådet er eit eksternt, sjølvstendig og uavhengig organ. Dommarar i Høgsterett, lagmannsrettane, tingrettane, jordskifterettane og Utmarksdomstolen for Finnmark blir utnemnde av Kongen i statsråd etter innstilling frå Innstillingsrådet for dommarar. 
Les meir om Innstillingsrådet for dommere.

Sidegjeremålsregisteret for dommarar

Sidegjeremålregisteret er ei oversikt over tillitsverv, investeringar og anna som dommarar har ved sida av arbeidet sitt. Registeret gjer det lettare for partar/advokatar å undersøkje habiliteten til dommarane.
Les meir om Sidegjøremålsregisteret.

Til toppen