Forskjellige former for skifte

Oversikt over hvilke måter dere kan gjennomføre et skifte på.

Arvingene må ta stilling til om det ønskes privat eller offentlig skifte.

Som hovedregel skiftes dødsboet privat. Arvingene ordner da alt det praktiske med oppgjøret. Ved offentlig skifte overlates denne oppgaven til retten ved den advokaten (bostyrer) retten utpeker. Kostnadene dekkes av dødsboet.  

Andre alternativer kan være:

 • Gjenlevende ektefelle overtar boet i uskifte
 • Gjenlevende samboer kan når visse vilkår oppfylt, overta deler av boet i uskifte eller inngå avtale om at uskifteboet omfatter det hele
 • Dødsboet antas å ha liten bruttoverdi og retten gir pårørende fullmakt til å disponere over konkret angitte verdier     

Privat skifte

Vilkårene for at et dødsbo skal skiftes/deles privat, er at:

 • minst en av de myndige arvingene (slektsarving og/eller testamentsarving) må påta seg fullt ansvar for avdødes gjeld.

  En testamentsarving som arver et begrenset gode av liten verdi, må selv foreta en konkret vurdering om retten til å overta gjeldsansvaret skal benyttes eller ikke.

  Hvis gjelden viser seg å være større enn formuen, må arvingene selv dekke underskuddet. Unntaket er for dødsboer hvor bruttoverdien er mindre enn tre ganger grunnbeløpet i folketrygden, hvor gjeldsansvaret er begrenset til boets verdi
 • dersom arvingen er under 18 år eller fratatt rettslige handleevne, må arvingens verge samtykke i privat skifte
 • gjenlevende ektefelle som oppfyller vilkårene til å sitte i uskifte, ikke ønsker å benytte denne retten 
 • boet overtas til skifte innen 60 dager fra dødsfallet eller innen fristen domstolen setter. Arvinger som ikke ønsker å overta ansvaret for avdødes gjeld, kan samtykke til at skifteattest utstedes før det er gått 60 dager. Slikt samtykke må være skriftlig og gis på eget ark.

Når det kun er arvinger under 18 år eller arvinger som er fratatt rettslig handleevne, kan boet skiftes privat. I disse tilfellene er ansvaret for avdødes gjeld begrenset til inntil verdien av det arvingen har mottatt i arv.  

Bo av liten verdi

En forenklet fremgangsmåte kan benyttes når det antas at verdien av dødsboets totale bruttoformue maksimalt er om lag tilsvarende størrelsen på grunnbeløpet i folketrygden med tillegg av nødvendige utgifter til begravelse. Basert på de oppgitte opplysninger, bestemmer retten om boets verdi faller inn under bestemmelsen og hvem som skal få midlene til sin disposisjon.

Fullmakten gir rett til å ta hånd om boet. Den kan gis til ektefelle, samboer, arvinger etter avdøde, venn, den som har ordnet med begravelsen eller en annen som har stått avdøde nær. Den som får slik fullmakt må gjøre opp regningene etter beste skjønn, men står fritt til å velge hvilke regninger de vil betale etter at utgiftene til begravelsen er dekket. Begravelsesutgifter skal dekkes før annen gjeld. Vedkommende blir kun ansvarlig for avdødes gjeldsforpliktelser innenfor rammen av de midler som mottas.

Fullmakten begrenser ikke arvingenes rett til å kreve offentlig skifte av boet.

 Se skjemaet på samlesiden for skjema.

Offentlig skifte etter ønske fra en arving

Offentlig skifte betyr at skiftet/delingen gjøres av retten ved at det oppnevnes en bostyrer. Nærmere om hva dette innebærer, se "Gjennomføring av offentlig skifte".

Offentlig skifte forutsetter at:

 • en av arvingene ber om det. Det er ikke et vilkår at alle er enige
 • det foreligger betryggende sikkerhet for boomkostningene
 • et eventuelt påbegynt privat skifte ikke er avsluttet
 • det ikke har gått mer enn tre år siden dødsfallet. Det kan unntaksvis også åpnes offentlig skifte på et senere tidspunkt

Utgiftene ved bobehandlingen skal dekkes av dødsboets midler. Hvis boet ikke er overtatt til privat skifte, og boet har bankinnskudd eller andre verdier som overstiger kr 45 000, kan retten beslutte at dette er tilstrekkelig sikkerhet. Er boet overtatt til privat skifte, krever vi alltid at det innbetales sikkerhet for boomkostningene. Beløpet fastsettes av domstolen og benyttes kun dersom det viser seg at boets midler ikke er tilstrekkelig til å dekke dette. Det gjøres oppmerksom på at de totale boomkostningene vil overstige dette beløpet.

Det finnes ikke eget skjema for å be om offentlig skifte. Ønsker du offentlig skifte, må du be retten om dette skriftlig. 

Før det åpnes offentlig skifte, vil det ofte bli innkalt til et forberedende rettsmøte hvor det blant annet gjøres forsøk på å oppnå enighet mellom arvingene. 

Offentlig skifte besluttet av retten av eget tiltak

Retten kan skifte boet av eget tiltak dersom ingen av arvingene overtar boet til privat skifte.

Hvis det oppstår tvil om hvem som er rett arving, kan retten bestemme at boet skal skiftes offentlig inntil arvespørsmålet er avgjort. Dette gjelder også etter at boet er overtatt til privat skifte.

Det må i begge tilfeller være nok midler i boet til å dekke begravelsesutgiftene og skifteomkostningene. 

Summarisk skifte

Gjenlevende ektefelle kan be om summarisk skifte. Ektefellen må i så fall lage en oppstilling over boets verdier og gjeld.

Hvis det ikke oppnås enighet mellom gjenlevende ektefelle og de øvrige arvingene, kan boet overføres til offentlig skifte dersom:

 • en arving krever det. Dette gjelder likevel ikke om gjenlevende ektefelle har overtatt boet i uskifte
 • retten finner det hensiktsmessig

Summarisk skifte er gebyrfritt. Om saken overføres til ordinært offentlig skifte, dekkes utgiftene på vanlig måte av boets midler.

 

Til toppen