Forskjellige former for skifte

Oversikt over hvilke måter dere kan gjennomføre et skifte på.

Privat skifte

Vilkårene for at et dødsbo skal skiftes/deles privat, er at:

  • minst en av arvingene påtar seg fullt ansvar for avdødes gjeld. Hvis gjelden viser seg å være større enn formuen, må arvingene selv dekke underskuddet. Unntaket er for dødsboer hvor bruttoverdien er mindre enn tre ganger grunnbeløpet i folketrygden, hvor gjeldsansvaret er begrenset til boets verdi

  • dersom arvingen er under 18 år, må arvingens verge samtykke i privat skifte

  • gjenlevende ektefelle som oppfyller vilkårene til å sitte i uskifte, ikke ønsker å benytte denne retten 

  • boet overtas til skifte innen 60 dager fra dødsfallet eller innen fristen domstolen setter

Når det kun er arvinger under 18 år, kan boet skiftes privat dersom alle arvingenes verger overtar solidaransvar for gjelden i boet (alle vergene er ansvarlige for hele gjelden).

Privat skifte ved boer av liten verdi

Hvis boet ikke har midler, eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, kan skjemaet "Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi", fylles ut.

Normalt er det den som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått avdøde nær, som får en slik attest. Vedkommende blir kun ansvarlig for avdødes gjeldsforpliktelser innenfor rammen av de midler som mottas.

Offentlig skifte etter ønske fra en arving

Offentlig skifte betyr at skiftet/delingen gjøres av retten. Nærmere om hva dette innebærer, se "Gjennomføring av offentlig skifte".

Offentlig skifte forutsetter at:

  • en av arvingene ber om det. Det er ikke et vilkår at alle er enige

  • det foreligger betryggende sikkerhet for boomkostningene

  • et eventuelt påbegynt privat skifte ikke er avsluttet

  • det ikke har gått mer enn tre år siden dødsfallet. Det kan unntaksvis også åpnes offentlig skifte på et senere tidspunkt

Utgiftene ved bobehandlingen skal dekkes av dødsboets midler. Hvis boet ikke er overtatt til privat skifte vil tingretten vurdere om det er tilstrekkelig sikkerhet i boets midler. Har boet først vært overtatt til privat skifte, vil tingretten fastsette et beløp som må innbetales forskuddsvis. De totale boomkostningene vil normalt være større enn dette beløpet. Beløpet benyttes bare dersom det viser seg at boets midler ikke er tilstrekkelige til å dekke boomkostningene.

Det finnes ikke eget skjema for å be om offentlig skifte. Ønsker du offentlig skifte, må du be retten om dette skriftlig. 

Før det åpnes offentlig skifte, kan det holdes et forberedende rettsmøte hvor man forsøker å oppnå enighet mellom arvingene. 

Offentlig skifte besluttet av retten av eget tiltak

Retten kan skifte boet av eget tiltak dersom ingen av arvingene overtar boet til privat skifte.

Hvis det oppstår tvil om hvem som er rett arving, kan retten bestemme at boet skal skiftes offentlig inntil arvespørsmålet er avgjort. Dette gjelder også etter at boet er overtatt til privat skifte.

Det må i begge tilfeller være nok midler i boet til å dekke begravelsesutgiftene og skifteomkostningene. 

Summarisk skifte

Gjenlevende ektefelle kan be om summarisk skifte. Ektefellen må i så fall lage en oppstilling over boets verdier og gjeld.

Hvis det ikke oppnås enighet mellom gjenlevende ektefelle og de øvrige arvingene, kan boet overføres til offentlig skifte dersom:

  • en arving krever det. Dette gjelder likevel ikke om gjenlevende ektefelle har overtatt boet i uskifte

  • retten finner det hensiktsmessig

Summarisk skifte er gebyrfritt. Om saken overføres til ordinært offentlig skifte, dekkes utgiftene på vanlig måte av boets midler.

Om innholdet på denne siden

Fagstoffet er hentet fra Oslo byfogdembetes nettside

Til toppen