Gjennomføring av privat skifte

Oversikt over et privat skifte - steg for steg.

Innhente skifteattest

Som hovedregel skiftes dødsboet privat. Arvingene må starte med å få skifteattest. 

Hvem undertegner på vegne av dødsboet?

Ved privat skifte er det arvingene som beslutter hva som skal gjøres. Dette må likevel være innenfor det som er fastsatt ved lov og i et eventuelt testament.

Det er den eller de som har overtatt ansvaret for å betale avdødes gjeld, som har fullmakt til å

 • ta ut penger fra avdødes konto

 • undertegne avtaler på vegne av dødsboet

 • undertegne eventuelt skjøte

 • skrive under på andre dokumenter som er nødvendig for å få gjennomført skifte

 • treffe beslutninger som er nødvendig for forsvarlig behandling av boet, for eksempel betale løpende utgifter som forsikring og strøm

I skifteattesten står det: "Følgende arving(er) har overtatt ansvaret for avdødes forpliktelser etter skifteloven § 78 og forestår det private skiftet sammen eller ved fullmektig" og deretter kommer navnene på de som har overtatt gjeldsansvaret. I utgangspunktet må alle som er nevnt der, undertegne på dokumenter som er nødvendig for å få gjennomført skifte. Det kan derfor være praktisk at en av arvingene gis fullmakt til å undertegne på vegne av dødsboet. 

Hvem av arvingene bestemmer?

Alle arvinger skal delta når beslutninger tas. Dette gjelder også de som ikke har overtatt gjeldsansvaret. De(n) som i medhold av et testament arver et bestemt angitt kronebeløp eller konkrete gjenstander/løsøre/eiendommer, skal derimot som hovedregel ikke delta.

Navnene på de som skal delta, fremgår av skifteattesten under overskriften "avdødes arving(er) er".  Under det private skiftet kan det dessuten ha blitt avdekket at det er ytterligere arvinger i boet. 

Hva må gjøres ved et privat skifte?

Retten bistår ikke ved gjennomføringen av det private skiftet. Arbeidet og beslutningene tas av arvingene. Vi minner likevel om enkelte oppgaver som kan være aktuelle:

 • Avklare hvem som er arvinger i boet. Dersom arvingene er slektsarvingene etter loven, må det undersøkes om alle er med på skifteattesten. Foreligger det testament, må det oppnås enighet om forståelsen av testamentet.  

 • Skaffe oversikt over avdødes eiendeler og gjeld, som for eksempel be om ligningsopplysninger fra Skatteetaten hvis dette ikke er gjort tidligere, sjekke saldo på bankinnskudd og lån.

 • Påse at eiendelene sikres, oppbevares og holdes i stand slik at skader unngås.

 • Undersøke om eiendeler må forsikres.

 • Avslutte avdødes løpende forpliktelser som abonnement og medlemsskap.

 • Omadressere avdødes post.

 • Kontakte avdødes bankforbindelse og avslutte avdødes bankkonto.

 • Betale avdødes gjeld.

 • Betale avdødes regninger. Vær særlig oppmerksom på betaling for opphold på sykehjem.

 • Betale regninger påløpt etter dødsfallet.

 • Avklare om arvinger ønsker å overta eiendeler eller om de skal selges.

 • Selge eiendeler i tråd med arvingenes beslutninger eller som følge av testamentsbestemmelser.

 • Kontakte Skatteetaten og be om forhåndsfastsettelse av dødsboet.

 • Sette opp et forslag til fordeling av boets eiendeler.

 • Skal bolig, hytte eller leilighet overtas av en av arvingene, bør dette registreres i Grunnboken eller borettsregisteret, se nettsidene til Statens kartverk.

Skal bil overtas av en av arvingene, bør dette registreres i Motorvognregisteret. 

Bo med liten verdi

Når det er lite verdier, kan det gis en attest som gir tilgang til et bestemt bankinnskudd eller lignende. Den som får attesten, benytter midlene til å betale begravelsesutgiftene. Regninger og gjeld dekkes deretter etter beste skjønn. 

Avslutning

Når avdødes gjeld, avdødes regninger samt utgifter oppstått etter dødsfallet er betalt, skal nettoformuen fordeles. Dersom det foreligger testament skal de som arver et bestemt angitt beløp eller gjenstander få dette først. Det resterende fordeles på de andre arvingene i samsvar med testamentets ordlyd, eventuelt til slektsarvingene.

Loven stiller ikke krav til om det skal settes opp en oversikt over hvordan avdødes formue er fordelt. Vi anbefaler likevel at det lages en oversikt over hvilke lån, regninger og utgifter som er betalt. For å unngå tvil i ettertid, er det også en fordel om arvingene oppbevarer dokumentasjon som viser at kreditorene har fått betaling.

Det bør også lages en oversikt som viser hvordan arven er fordelt mellom de enkelte arvinger og denne bør undertegnes av arvingene.

Om innholdet på denne siden

Fagstoffet er hentet fra Oslo byfogdembetes nettside

Til toppen