Gjennomføring av privat skifte

Oversikt over et privat skifte - steg for steg.

Innhente skifteattest

Som hovedregel skiftes dødsboet privat. Privat skifte kan først starte når du har fått skifteattest.

Hvem undertegner på vegne av dødsboet?

Ved privat skifte er det arvingene som beslutter hva som skal gjøres. Dette må likevel være innenfor det som er fastsatt ved lov og i et eventuelt testament.

Det er den eller de som har overtatt ansvaret for å betale avdødes gjeld, som har fullmakt til å

 • ta ut penger fra avdødes konto
 • undertegne avtaler på vegne av dødsboet
 • undertegne eventuelt skjøte
 • skrive under på andre dokumenter som er nødvendig for å få gjennomført skifte
 • treffe beslutninger som er nødvendig for forsvarlig behandling av boet, for eksempel betale løpende utgifter som forsikring og strøm

I skifteattesten står navnene på de som er opplyst å være arvinger. Videre opplyses det om hvem som er legitimert til å gjennomføre skifte (arvingene som har overtatt gjeldsansvaret. I utgangspunktet må alle gjeldsovertakende arvinger, undertegne på dokumenter som er nødvendig for å få gjennomført skifte. Det kan derfor være praktisk at en eller flere av arvingene gis fullmakt til å undertegne på vegne av dødsboet. 

Hvem av arvingene bestemmer?

Alle arvinger skal delta når beslutninger tas. Beslutninger krever enstemmighet. Dette gjelder også de som ikke har overtatt gjeldsansvaret og/eller er testamentsarving.

Kravet om enighet omfatter ikke en arving som etter et testament skal motta et bestemt avgrenset gode av liten verdi (verdi som tilsvarer om lag grunnbeløpets størrelse). Kravet omfatter heller ikke arving med ukjent adresse eller som ikke besvarer henvendelser. Navnene på de som skal delta, fremgår av skifteattesten under overskriften "avdødes arving(er) er".  Under det private skiftet kan det dessuten ha blitt avdekket at det er ytterligere arvinger i boet. 

Hva må gjøres ved et privat skifte?

Retten bistår ikke ved gjennomføringen av det private skiftet. Arbeidet og beslutningene tas av arvingene. Vi minner likevel om enkelte oppgaver som kan være aktuelle:

 • Avklare hvem som er arvinger i boet. Dersom arvingene er slektsarvingene etter loven, må det undersøkes om alle er med på skifteattesten. Foreligger det testament, må det oppnås enighet om forståelsen av testamentet.  
 • Skaffe oversikt over avdødes eiendeler og gjeld, som for eksempel be om ligningsopplysninger fra Skatteetaten hvis dette ikke er gjort tidligere, sjekke saldo på bankinnskudd og lån.
 • Påse at eiendelene sikres, oppbevares og holdes i stand slik at skader unngås.
 • Undersøke om eiendeler må forsikres.
 • Avslutte avdødes løpende forpliktelser som abonnement og medlemskap.
 • Omadressere avdødes post.
 • Kontakte avdødes bankforbindelse og avslutte avdødes bankkonto.
 • Betale avdødes gjeld og regninger. Vær særlig oppmerksom på betaling for opphold på sykehjem.
 • Betale regninger påløpt etter dødsfallet.
 • Avklare om arvinger ønsker å overta eiendeler eller om de skal selges.
 • Selge eiendeler i tråd med arvingenes beslutninger eller som følge av testamentsbestemmelser.
 • Kontakte skatteetaten og be om forhåndsligning av dødsboet.
 • Sette opp et forslag til fordeling av boets eiendeler.
 • Skal bolig, hytte eller leilighet overtas av en av arvingene, bør dette registreres i Grunnboken eller borettsregisteret, se nettsidene til Statens kartverk.
 • Eide avdøde en landbrukseiendom, må denne overskjøtes til ny hjemmelshaver innen 3 år (gjelder også ved uskifte).
 • Skal bil overtas av en av arvingene, bør dette registreres i Motorvognregisteret. 

 Når avdødes gjeld og utgifter oppstått etter dødsfallet er betalt, skal nettoformuen fordeles. Dersom det foreligger testament skal de som arver et bestemt angitt beløp eller gjenstander få dette først. Det resterende fordeles på de andre arvingene i samsvar med testamentets ordlyd, eventuelt til slektsarvingene.

Loven stiller ikke krav til om det skal settes opp en oversikt over hvordan avdødes formue er fordelt. Vi anbefaler likevel at det lages en oversikt over hvilke lån, regninger og utgifter som er betalt. For å unngå tvil i ettertid, er det også en fordel om arvingene oppbevarer dokumentasjon som viser at kreditorene har fått betaling.

Det bør også lages en oversikt som viser hvordan arven er fordelt mellom de enkelte arvinger og denne bør undertegnes av arvingene.

Bo med liten verdi

Når det er lite verdier, kan det gis en fullmakt som gir tilgang til et bestemt bankinnskudd eller lignende. Den som får fullmakten, benytter midlene til å betale begravelsesutgiftene. Avdødes gjeld dekkes deretter etter beste skjønn. 

 

Til toppen