Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål om dødsfall og arv sortert på tema.

Melde dødsfallet

Hva er det første jeg må gjøre etter et dødsfall?

Når noen dør, må melding om dødsfallet sendes til domstolen. Dette gjøres som regel av et begravelsesbyrå på vegne av de etterlatte.
Begravelsesbyrået kan også hjelpe deg med det praktiske rundt dødsfallet (telefon, strøm, abonnement og så videre).
Nærmeste pårørende kan også selv melde det til lensmannen eller tingretten i det distriktet der avdøde bodde. Ønsker du å melde dødsfallet selv, må du innhente legeerklæringen fra dødsfallet.

Hva skjer når dødsfallet er meldt retten?

Domstolen registrerer dødsfallet.

Du bør innen 60 dager ha bestemt deg for om boet skal overtas til privat skifte. Retten kan gi deg lengre frist hvis du behøver det.  Hvis vi ikke blir kontaktet innen 60 dager etter dødsfallet, får du en påminnelse. Vi anbefaler at du i forkant gjør deg kjent med informasjon om arv, de ulike skifteformene og aktuelle skjemaer på dette nettstedet.

Hva skjer hvis avdøde både bodde i utlandet og døde der?

I Norge er det bostedsadressen som er avgjørende for hvor dødsboet skal behandles. Med dette mener man hvor avdøde bodde ved dødsfallet, hadde sin livsinteresse (personlige og økonomiske forbindelser), ektefelle og så videre. Dette er uavhengig av statsborgerskap.

Du må derfor kontakte rett skiftemyndighet der avdøde var bosatt ved dødsfallet, for å få ordnet med skiftet.
Erfaringsmessig kan det være nødvendig å søke juridisk bistand for å komme videre med skiftebehandlingen. 

Les mer om bistand i utlandet på Utenriksdepartementets nettsted

Tilbake til toppen

Oversikt over arvinger og boet
 
Hvordan få oversikt over avdødes formue og gjeld?

Retten kan utstede en formuesfullmakt slik at du kan få innsyn i avdødes formue og gjeld. Er du i tvil om avdøde etterlot seg mer gjeld enn formue, bør du ikke uten videre undertegne på gjeldsansvaret.
Da vil du stå ansvarlig for all gjeld avdøde etterlot seg. Les mer om privat og offentlig skifte på disse sidene og kontakt domstolen om du har spørsmål.

Kan jeg gå inn i avdødes bolig, rydde og fordele eiendelene?

Du bør ikke gjøre dette før du har mottatt skifteattesten, fordi det kan medføre til uenighet mellom arvingene i ettertid. Hvis du må inn i leiligheten av andre årsaker, bør du ta med vitner.
Hvis det utstedes en fullmakt for få utlevert nøkler, som for eksempel befinner seg på sykehus eller hos politi, vil fullmakten bli utstedt til det som etter loven er arvinger.

Jeg har eiendeler som tilhørte avdøde - hva gjør jeg med dem?

Hvis du oppbevarer eiendeler eller nøkler for avdøde, så behold disse inntil rette person/arving kan legitimere seg.
Dette gjør vedkommende enten med en skifteattest eller fullmakt som er utstedt av retten.

Tilbake til toppen

Om skifte - oppgjør og fordeling av boet


Hva er et privat skifte?

Ved et privat skifte påtar én eller flere av arvingene seg gjeldsansvaret etter avdøde. Det betyr at arvingen(e) står ansvarlig for all gjeld avdøde etterlot seg.
Dersom du har fått en skifteattest for privat skifte etter skifteloven § 78, vil det være noen som har overtatt fullt og solidarisk ansvar for avdødes gjeld.
Dette betyr at hvis avdødes gjeld er større enn formuen, må de som har påtatt seg gjeldsansvaret selv dekke underskuddet.

Hva er en skifteattest?

En skifteattest er et dokument som opplyser hvem som er arvinger i boet. Skifteattesten gir deg rett til å disponere over boet.
Du trenger en skifteattest for å kunne legitimere deg som rette arving, og for å kunne ordne det praktiske i forbindelse med booppgjøret.
Dersom dere er flere arvinger, må den som påtar seg skifteoppgjøret huske å få fullmakt fra de øvrige arvingene som har overtatt gjeldsansvaret. Se fullmaktsskjema.

En skifteattest gir deg også tilgang til formuen som avdøde etterlot seg, for eksempel når du skal disponere over eller si opp avdødes bankkonto.

Dersom avdøde etterlot seg fast eiendom, trenger du skifteattest for å igangsette salg eller overføre hjemmel. Eiendomsmegler kan verken selge eller tinglyse hjemmelsovergang av eiendommen før det foreligger en skifteattest.

Hvordan får jeg en skifteattest?

Du må fylle ut og undertegne skjemaet 'Erklæring om privat skifte av dødsbo'. Din signatur på skjemaet innebærer at du påtar deg gjeldsansvar.

Dersom det er flere arvinger, må alle undertegne på skjemaet for at skifteattest kan utstedes så snart som mulig.
I de tilfellene hvor ikke alle undertegner, kan skifteattest først utstedes 60 dager etter dødsdatoen. Det er da tilstrekkelig at en av arvingene har påtatt seg gjeldsansvaret.

Du kan bestille kopi av en utstedt skifteattest på e-post om du er arving. I bestillingen  til domstolen må du gjøre rede hvem du er i forhold til avdøde og hvorfor du trenger skifteattesten.  

Vanligvis får du skifteattesten 1-2  uker etter at domstolen har fått skjemaet.

Kan jeg bruke skifteattesten i utlandet?

Skifteattesten kan brukes i utlandet, hvis avdøde etterlot seg formue der. For at du kan bruke den norske skifteattesten i utlandet, må den oversettes av en godkjent translatør og deretter notarialbekreftes. Ytterligere legalisering skjer hos Fylkesmannen eller Utenriksdepartementet, avhengig av hvor skifteattesten skal brukes.

Kan jeg bestille skifteattest på engelsk?

Vi utsteder ikke skifteattest på engelsk. Du må selv sørge for å få oversatt attesten av en translatør. Når dette er gjort kan vi som notarius publicus notarialbekrefte dokumentet.
Ytterligere legalisering skjer hos Fylkesmannen eller Utenriksdepartementet, avhengig av hvor skifteattesten skal brukes.

Hva er et offentlig skifte?

Et offentlig skifte innebærer at domstolen har ansvaret for bobehandlingen. Domstolen oppnevner en bobestyrer til å ta seg dette. Bobestyreren utarbeider et forslag til fordeling (utlodning) av arven til arvingene. Arvingene har i forkant fått frist til å komme med bemerkninger til bobestyrers forslag. Det er domstolen som skal godta den endelige utlodningen. Begjæring om offentlig skifte kan ikke sendes domstolen på e-post.

Godtar retten skjema fra arvingene oversendt per e-post?

Nei. Skjema og testament må innleveres eller sendes retten i original. Vi godkjenner ikke dokumenter som oversendes per e-post.

Tilbake til toppen

Om begravelsen

Må jeg ta ansvar for gravferden?

Etter dødsfallet må du ta stilling til om du vil påta deg ansvaret for gravferden. Den må skje innen 10 dager etter dødsfallet.

Gir retten slektningene beskjed om dødsfallet og tidspunkt for gravferden?

Nei, det er ikke rettens oppgave å orientere pårørende om dette.

Skal begravelsesregningen sendes retten?

Nei. Hvis avdøde etterlot seg bankinnskudd, kan du be banken om å betale fakturaen før du har mottatt en skifteattest. Husk at begravelsesregningen skal betales før annen gjeld.

Jeg vet ikke om midlene etter avdøde dekker begravelsesutgiftene. Hva gjør jeg?

Hvis du er usikker på om avdøde etterlot seg tilstrekkelige midler til å dekke begravelsesutgiftene, kan retten utstede en formuesfullmakt.
Da får du innsyn i boet. Forutsetningen for at vi kan gi deg en slik fullmakt er at dødsfallet er registrert.

Hva hvis boets midler antagelig gir et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket?

Har du påtatt deg ansvar for begravelsesutgiftene, kan du få attest etter skifteloven § 80, se skjema . For å få en slik attest forutsettes det at avdøde ikke etterlot seg bruttomidler større enn 1 G i folketrygden, etter at begravelsesutgiftene er dekket. Se NAVs nettsider for info om hva 1 G tilsvarer.

Hvis det er midler igjen etter at begravelsesutgiftene er betalt, står du fritt til å velge hvilke krav som skal betales. Kreditorer som kontakter retten, vil få opplyst hvem som har fått attest. Det er du som eventuelt må redegjøre overfor kreditor for midlene i boet. Dette betyr at du til enhver tid har et gjeldsansvar begrenset til de midlene du har mottatt.

Om testamentet

Kan jeg få opplysninger om hvem som oppbevarer testament hos dere?

Nei. Så lenge testator lever, opplyser vi ikke om hvem som har innlevert testament til oppbevaring. Hvis du er oppnevnt som hjelpeverge, må dette fremgå særskilt fra Fylkesmannen (tidligere var dette Overformynderiets ansvar) før vi kan gi ut en kopi.

Hvem kan få kopi av testamentet til avdøde?

For å få en kopi av et testament, må du enten møte opp personlig i retten eller sende oss et brev. Du må redegjøre for hvem du er i forhold til avdøde og hvorfor du krever innsyn i testamente. Du kan få utlevert kopi av testamentet dersom testator er død og du er arving etter loven eller tilgodesett i testamentet.

Koster det noe å oppbevare et testament hos domstolen og må jeg levere testamentet personlig?

Å oppbevare et testament er gebyrpliktig. Faktura sendes i ettertid. Vi gjør oppmerksom på at gebyrplikten er knyttet opp til det enkelte dokument. Dette betyr at det ved oppbevaring av tilleggstestament, endringer i, eller bytte av testament, kommer det et nytt gebyr.

Du kan enten innlevere testamentet personlig eller sende det inn per post. Etter noen dager får du tilsendt en kvittering. Hvis du ønsker at en annen skal levere testamentet ditt ved en domstol, må du sende med en fullmakt samt kopi av din legitimasjon. Fullmaktshaver må også legitimere seg. Fullmakten blir arkivert sammen med testamentet.

Tilbake til toppen

Om innholdet på denne siden

Fagstoffet er hentet fra Oslo byfogdembetes nettside

Til toppen