Privat skifte

Om privat skifte, altså at arvingene selv fordeler verdiene i boet.

Hvordan ber arvingene om privat skifte?

De fleste arvinger velger å stå for skiftet selv. Arvingene må i den forbindelse be om å få skifteattest. Standardskjema "Erklæring om privat skifte av dødsbo" må fylles ut. På skjemaet må en eller flere av arvingene overta ansvaret for avdødes gjeld. Den eller de som sender inn skjemaet, er selv ansvarlig for at retten har fått en fullstendig oversikt over hvem som er arvinger.

Skjemaet sendes eller leveres til den tingretten som behandler dødsfallet. Skjemaet må ha original underskrift, og kan derfor ikke sendes som vedlegg til e-post eller via Altinn. Vi sender skifteattest når vilkårene for dette er oppfylt.

Hva er skifteattest?

Skifteattesten gir en oversikt over hvem som er arvinger i boet og hvem har overtatt ansvaret for å gjøre opp avdødes gjeld. Skifteattesten kan benyttes for å få tilgang til avdødes bankkonto, annen formue, dekke gjeld og utgifter, undertegne dokumenter og utføre andre handlinger på vegne av dødsboet.

Ansvar for avdødes gjeld

En eller flere arvinger må overta ansvaret for å betale avdødes gjeld. Hvis gjelden er større enn avdødes verdier, må de som overtar gjeldsansvaret selv dekke underskuddet. Dersom gjelden ikke betales, kan kreditor kreve beløpet av en av disse. Det kan derfor være aktuelt å utstede proklama før gjeldsansvaret overtas.

Dersom dødsboets samlede aktiva antas å ha mindre verdi enn tre ganger folketrygdens grunnbeløp, er ansvaret for avdødes gjeld likevel begrenset til verdien av disse aktivaene etter at begravelsesutgiftene er dekket.

Hvor lang tid tar det å få skifteattest?

Saksbehandlingstiden vil variere i den enkelte domstol, men gjennomsnittlig vil det ta 1 - 2 uker etter at retten har mottatt korrekt utfylt skjema før du får en skifteattest.   

Hvis kun en eller noen arvinger har undertegnet skjemaet, kan skifteattest normalt først gis 60 dager etter dødsfallet. Årsaken til dette er at alle arvingene har en frist på 60 dager til å påta seg gjeldsansvaret (det vil si å undertegne skjemaet). Det er først når denne fristen er utløpt, at retten vet hvem som har overtatt gjeldsansvaret. Retten kan fastsette en lengre eller kortere frist.

Dødsbo med liten verdi

Hvis boet ikke har midler, eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, kan skjemaet "Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi", fylles ut.

Normalt er det den som har ordnet med begravelsen, eller annen som har stått avdøde nær, som får en slik attest. Vedkommende blir kun ansvarlig for avdødes gjeldsforpliktelser innenfor rammen av de midler som mottas.

Om innholdet på denne siden

Fagstoffet er hentet fra Oslo byfogdembetes nettside

Til toppen