Privat skifte

Om privat skifte, altså at arvingene selv fordeler verdiene i boet.

Hvordan ber arvingene om privat skifte?

De fleste arvinger velger å stå for skiftet selv. Privat skifte kan først starte når du har fått skifteattest. Skjemaet «Erklæring om privat skifte av dødsbo må fylles ut. På skjemaet må en eller flere av arvingene overta ansvaret for avdødes gjeld. Den eller de som sender inn skjemaet, er selv ansvarlig for at retten har fått en fullstendig oversikt over hvem som er arvinger. Det er egne skjema for gjenlevende ektefelle/arveberettig samboer som mener å være enearving etter bestemmelsene om minstearv.

Skjemaet sendes eller leveres til domstolen der avdøde bodde. Det må ha original underskrift, og kan derfor ikke sendes som vedlegg til e-post eller via Altinn.

Ønsker en eller flere å signere digitalt

Vi sender skifteattest når vilkårene for dette er oppfylt.

Hva er skifteattest?

Skifteattesten gir en oversikt over hvem som er opplyst å være arvinger i boet og hvem har overtatt ansvaret for å gjøre opp avdødes gjeld. Skifteattesten kan benyttes for å få tilgang til avdødes bankkonto, annen formue, dekke gjeld og utgifter, undertegne dokumenter og utføre andre handlinger på vegne av dødsboet.


Ansvar for avdødes gjeld

En eller flere arvinger må overta ansvaret for å betale avdødes gjeld. Hvis gjelden er større enn avdødes verdier, må de som overtar gjeldsansvaret selv dekke underskuddet. Dersom gjelden ikke betales, kan kreditor kreve beløpet av en av disse. Det kan derfor være aktuelt å utstede proklama før gjeldsansvaret overtas.

Dersom dødsboets samlede aktiva er mindre verdi enn tre ganger folketrygdens grunnbeløp, er ansvaret for avdødes gjeld likevel begrenset til verdien av disse aktivaene etter at begravelsesutgiftene er dekket. Arvingene må selv dokumentere dette overfor kreditorene.

Hvor lang tid tar det å få skifteattest?

Hvis alle arvingene har påtatt seg gjeldsansvaret, vil domstolen sende skifteattesten i løpet av 1-2 uker etter å ha mottatt skjemaet.

Hvis kun en eller noen arvinger har undertegnet, kan skifteattest normalt først gis 60 dager etter dødsfallet. Årsaken til dette er at alle arvingene, også testamentsarvingene, har en frist på 60 dager til å påta seg gjeldsansvaret (det vil si å undertegne skjemaet). Det er først når denne fristen er utløpt, at retten vet hvem som har overtatt gjeldsansvaret. Retten kan fastsettes en annen frist. Arvinger som ikke ønsker å påta seg gjeldsansvaret, kan samtykke til at skifteattest utestedes før det er gått 60 dager. Slikt samtykke må være skriftlig og kan gis på eget ark.

Dødsbo med liten verdi

Hvis boet ikke har midler, eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, kan skjemaet «Privat oppgjør av dødsbo av liten verdi», fylles ut. Ønsker du å signere digitalt? Se om dette i eget punkt.

Normalt er det den som har ordnet med begravelsen, eller annen som har stått avdøde nær, som får en slik attest. Vedkommende blir kun ansvarlig for avdødes gjeldsforpliktelser innenfor rammen av de midler som mottas.

 

 

Om innholdet på denne siden

Fagstoffet er hentet fra Oslo byfogdembetes nettside

Til toppen