Offentlig skifte ved skilsmisse

mekling med tre personer ved ett bord
Skilte eller separerte som ikke blir enige om fordelingen kan be om offentlig skifte.

Etter et samlivsbrudd kan det oppstå uenighet om hvordan partene skal for dele eiendeler og gjeld. Mange løser uenigheten uten å reise sak for domstolene. En tvist (uenighet) kan bringes inn for en domstol som et ordinært søksmål. Denne sakstypen omtales ikke her. Alternativt kan det bes om offentlig skifte av boet. Ved et offentlig skifte avgjøres uenighetene/tvistene mellom partene av retten.

Fra 1. januar 2021 er offentlig skifte ikke bare et alternativ for ektefeller med helt/delvis felleseie, men også der det er avtalt fullstendig særeie. Også samboere kan be om offentlig skifte ved samlivsbrudd. Der det er ekteskap med fullstendig særeie og der partene har vært samboere, er det et vilkår for offentlig skifte at begge parter er enige om en slik behandling. 

For offentlig skifte av helt/delvis felleseie er det ingen frist for å begjære offentlig skifte, men det er vilkår at det ikke er inngått avtale om skiftet eller foreligger andre forhold som tilsier at boet allerede er skiftet.

For bo med fullstendig særeie og for samboerbo er det en frist på 2 år for å få offentlig skifte.

Hva er offentlig skifte ved skilsmisse eller separasjon?

Hvis du er separert eller skilt, og dere ikke blir enige om deling av boet, kan du begjære offentlig skifte. Dersom dere hadde fullstendig særeie, må begjæringen være undertegnet av begge eller den andre må samtykke i at det kan åpnes offentlig skifte.

Felleseieskifte

Offentlig skifte omfatter eiendeler som er felleseie og særeiemidler som er av betydning for delingen av felleseie.  

Ved et offentlig skifte av felleseie avklares det hvordan gjelden skal dekkes, om eiendeler var eid av den ene eller i fellesskap, hvem som skal overta eiendelene, om eiendeler skal selges, om det er skjevdelingskrav og andre økonomiske spørsmål som følge av samlivsbruddet.

Fullstendig særeie

Har partene fullstendig særeie er det ikke noe felleseie som skal deles. Hver part skal beholde det vedkommende eier. Men, også der det er avtalt fullstendig særeie kan det oppstå uenighet. Det kan oppstå spørsmål om delingen av eiendeler i sameie, og det kan være uenighet om bruksrett til felles bolig eller om tolkningen av avtalene ektefellene har inngått med hverandre.   

For ektefeller med fullstendig særeie er det en frist på 2 år, regnet fra ekteskapets opphør, for å begjære offentlig skifte.

Hva er offentlig skifte ved opphør av samboerforhold?

Som ved fullstendig særeie, er det ved samboerskap ikke et felleseie som skal deles mellom partene. Hver part skal beholde det vedkommende eier. Det kan likevel oppstå uenighet eksempelvis om tolkning av en samboeravtale, om ansvaret for gjeldsposter, om hvem som eier hva og eierandeler.

En begjæring om offentlig skifte etter brudd i samboerskap må enten være undertegnet av begge eller det må være vedlagt et samtykke om offentlig skifte fra den andre.

Fristen for å begjære offentlig skifte er 2 år.

Til deg som begjærer offentlig skifte:

Hva skal en begjæring om offentlig skifte inneholde?

  • navn, adresse, fødselsdato (helst fødselsnummer) for begge
  • opplysninger om siste felles adresse
  • kopi av separasjons- eller skilsmissebevilling (eller dom)
  • opplysninger om avtaler, ektepakter og annet
  • oversikt over aktiva og passiva dere hadde ved skjæringstidspunktet
    (kontoutskrifter og selvangivelser for forrige år), som vanligvis er det tidspunktet dere flyttet fra hverandre
  • om dere var samboere eller ektefeller med fullstendig særeie, må dere være enige om at fordelingen mellom dere skal løses ved et offentlig skifte. Begjæring om offentlig skifte må derfor enten være undertegnet av begge eller det må være vedlagt et dokument hvor den andre samtykker i at det åpnes offentlig skifte

Saksgang

Når domstolen mottar begjæringen, vil vi vanligvis innkalle partene og eventuelle advokater til et forberedende rettsmøte hvor det kan megles mellom partene.

Ofte klarer partene å bli enige i møtet.

Hva koster det å begjære offentlig skifte?

Du må betale rettsgebyr på kr 2 398 før det forberedende møtet holdes.

Hvis dere ikke kommer til enighet i møtet, og du ønsker at det skal åpnes offentlig skifte, må du betale kr 10 791 i rettsgebyr.

Når offentlig skifte åpnes uten meklingsmøte, må du betale
kr 12 589.

Gebyret halveres til 6 294 kr hvis boet tilbakeleveres partene.

Verdt å merke seg

Hvis det allerede foreligger en avtale om deling, kan du ikke begjære offentlig skifte. Det kan heller ikke begjæres offentlig skifte dersom det gjelder gjennomføringen eller fullbyrdelsen av en avtale om skifte.

 

 

Til toppen