Endringer i Elsamforskriften

Vi ønsker å åpne for at kommunikasjon i straffesaker kan skje i Aktørportalen. Løsningen omfatter kommunikasjon med meddommere. Endringene vil medføre at en dom kan signeres elektronisk av meddommere i Aktørportalen. Videre ønsker vi å åpne for at kommunikasjon med domstolene kan skje gjennom systemintegrasjonsløsninger 

For å gjennomføre dette kreves det endringer i Elsamforskriften. Høringsnotat er under arbeid.

4.            https://www.domstol.no/no/nyheter/forskrift_om_meddommere/

6.           https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-62-l-20172018/id2595369/?q=Prop62L   

Til toppen