Utstyr for digitale rettsmøter

I år har Styringsgruppen Digitale Domstoler for 2017 godkjent to millioner kroner til digitale rettsmøter. Det gjør at de største tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett i hvert fall har et minimum av utstyr for å kunne komme i gang.

Rettssal i Sør-Trøndelag tingrett

Etter kartlegging av eksisterende utstyr og prioritering av behovene, skjer nå installering i rettsalene.

21 ekstra rettsaler skal utrustes med minimumsutstyr for digitale rettsmøter.

Etter hvert vil gjennomsnittlig 40 prosent av rettsalene i de største tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett være utstyrt for digitale rettsmøter.

I mellomtiden jobber Digitale domstolers delprosjekt «Digitale arbeidsmåter»  med en behovsanalyse for en fremtidige utrustningsstandard.

Det er viktig for å ivareta:

  1. innspill fra noen dommere som erfarer dagens løsning med at skjermer ikke alltid er den beste løsning
  2. behov for og kompatibilitet med annet utstyr: videokonferanse, lydinstallasjon, opptaksutstyr (opptak med lyd og bilde)
  3. behov for nye arbeidsflater (nettbrett, 2-i-1) for dommere som også kan brukes i en rettssal
  4. behovene fra andre aktører (advokater, tolker, sakkyndige, meddommere).

Anbefaling er planlagt for mars 2018 og innkjøp og utrulling følger etterpå. 

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har nå bistått en rekke andre domstoler med å få satt op rettssaler.

En av de domstoler som har avviklet digitale saker kontinuerlig i ett år nå er Sør-Trøndelag tingrett. Førstekonsulent Espen Willas Krokstad forteller noe om deres erfaringer:

-          I straffesaker benytter vi saler med felles skjermvisning. Der har dommeren én skjerm til Lovisa og én til fellesvisning. Disse er bevisst plassert litt fra hverandre slik at det ivaretas god sikt til vitneboksen.  Utover at dommeren har mus og tastatur er trådløse muser ved hvert av partsbordene koblet opp.

-          I sivile sakerer det vanligvis ikke behov for felles visning av dokumenter. I slike saker kan dommeren benytte kontor-PC’en sin i salen. Dette er en bærbar som står i dockingstasjon på kontoret. Når dommeren kobler PC’en fra dockingstasjonen blir Citrix-innloggingen sømløst overført til trådløs maskin ved bruk av det trådløse ansattnettet.

-          Helhetlig sett er vi godt fornøyde med løsningen slik den er i dag, men vi savner en god løsning for meddommerne. Jeg vet at dette nå er under utredning hos DA. For meddommerne er behovet å kunne lese en individuell og digital versjon av saksdokumentene i salen. De har også behov for å kunne lese disse hjemme.

-          I tillegg kan jeg nevne at saksbehandlerne oppfatter det noe tungvidt å distribuere egne versjoner av saksdokumentene til dommer og meddommere. Slik det er i dag må saksdokumentene lastes ned, overføres på minnepinner, plasseres fysisk i salen, bortta de etter endt rettsmøte og deretter slette innholdet. En sentral løsning som kan gjøre dette via nettverk hadde vært fordelaktig og tidsbesparende, sier Krokstad.

Til toppen