Framtidsrettet aktørportal, men med barnesykdommer

Artikkel av avdelingsdirektør Olav Berg Aasen i Advokatbladet 4/18

Olav Berg Aasen er avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen

I en kronikk i Advokatbladet 2/18 reiser advokat Hodneland spørsmål om domstolenes aktørportal er en pest og en plage eller tidsmessig hjelpemiddel. Vel, bruken av Aktørportalen blant Hodnelands kolleger er i alle fall sterkt voksende. Det tyder på at stadig flere finner at Aktørportalen er et godt hjelpemiddel.

Det innebærer ikke at dagens utgave er den ultimate løsningen. Til det kreves det for mange manuelle arbeidsoperasjoner.  Men, Aktørportalen er et første og svært viktig skritt i retning av sikker utveksling av informasjon i saker for retten. Å få bukt med den stadig økende bruken av usikret e-post var en sterk motivasjon for tiltaket. Utviklingen har hele tiden vært gjort med små midler og uten ekstra bevilgninger fra Stortinget. Aktørportalen står sentralt i arbeidet med å digitalisere domstolenes tjenester og arbeidsmåter, og skal satses på. Med andre ord, Hodneland og kolleger har lov til å forvente at tjenesten blir bedre. Målet må være at tjenesten blir så god at den blir foretrukket, både av partene og av domstolene. Da blir obligatorisk bruk en formalitet.

Sentrale tema i Hodnelands kronikk er innloggingsproblemer og barnesykdommer ved løsningen. Innloggingsproblemene vies mye plass og Hodneland konkluderer med at problemene neppe skyldes BankID-systemet. Au da. Driftsmeldingen det vises til kommer nettopp fra BankID-systemet. Det fritar imidlertid ikke Domstoladministrasjonen som leverandør av Aktørportal-tjenesten. I så henseende er innloggingstjenesten en del av Aktørportalen selv om den leveres av en annen part. I den grad denne tidstyven fortsatt opptrer, skal den fanges.

Aktørportalen har noen barnesykdommer. I dagens utviklingsmetodikk for IT-systemer skilles det skarpt mellom feil på den ene siden og mangler og svakheter på den andre siden. Feil som avdekkes etter at tjenesten er satt i produksjon skal selvfølgelig rettes. Hvor snart det må skje avhenger av hvor alvorlig feilen vurderes å være. Mangler og svakheter derimot, går gjerne inn i en kø av tiltak som hver for seg og samlet vil bidra til å forbedre løsningen. Denne måten å behandle feil og forbedringer på tør være kjent fra applikasjonene vi benytter på smarttelefon og nettbrett.

For mange advokater er Aktørportalen et godt hjelpemiddel, og ikke en tidstyv. For andre, som har avanserte saksbehandlingssystemer som støtter digitale arbeidsmåter, er Aktørportalen mindre nyttig. Domstoladministrasjonen har derfor besluttet å tilby en løsning som gjør at informasjonen skal utveksles direkte mellom advokaters saksbehandlingssystem og domstolens tilsvarende system Lovisa. Dette gjøres ved at man på domstolsiden tilbyr et definert grensesnitt (API) som advokatens saksbehandlingssystem kan kommunisere med. Hvordan det teknisk og funksjonelt skal gjøres, blir å avklare i dialog med systemleverandørene og deres brukere (advokatene). Domstoladministrasjonen har mål om å teste denne direkte system til system kommunikasjonen allerede i inneværende år.

Aktørportalen – et barn av sin tid - vil eksistere parallelt med den mer automatiserte system til system løsningen. Aktørportalen skal utvikles videre og forbedres. Den er også planlagt utvidet til andre aktører som meddommere, fagkyndige og selvprosederende parter.

Til toppen