Vil utvide elektronisk kommunikasjon til straffesaker og jordskiftesaker

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i reglene for elektronisk kommunikasjon med domstolene.

Elektronisk kommunikasjon med domstolene kan bli utvidet til å gjelde for straffesaker og jordskiftesaker også. Foto: Rune Eian

Det foreslås å utvide forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene (ELSAM-forskriften). Utvidelsen vil gå fra å gjelde sivile saker til å også omfatte straffesaker og jordskiftesaker.

Bruk av Aktørportalen for advokater og autoriserte advokatfullmektiger vil bli obligatorisk i sivile skjønns- og tvistesaker med virkning fra 15. september 2018. Det foreslås at slik bruk av nettportalen også skal gjøres obligatorisk i straffesaker.

Videre foreslås forskriftsendringer som åpner for elektronisk kommunikasjon mellom domstolene,  advokater og autoriserte advokatfullmektiger, gjennom løsninger for systemintegrasjon.

Forslaget er utarbeidet av Domstoladministrasjonen i samarbeid med departementet.

Frist for å sende inn høringssvar er 10. oktober 2018. Høringen kan leses og besvares på regjeringens nettside her.  

Til toppen