Workshop om fremtidens rettssaler

13. juni arrangeres en workshop om hvordan framtidens rettssaler skal være utstyrt for å kunne gjennomføre papirløse rettsmøter på en god måte.

Domstolsadministrasjonens prosjekt Digitale domstoler har som oppdrag å jobbe mot at alle saker, korrespondanse og arbeidsprosesser i norske domstoler skal være heldigitale og papirløse innen 2022. Delprosjektet Digitale arbeidsmåter jobber konkret med hvordan vi skal sikre digitalisering av arbeidsprosessene, samt vurdere hvilke verktøy som er nødvendige for å kunne gjennomføre heldigitale prosesser og rettsmøter. Dette omfatter både vurdering av dataprogrammer, personlig arbeidsutstyr og utstyr som må være tilgjengelig i rettsmøter.

Brukernes / aktørenes erfaring, behov og ønsker er kartlagt. Tjenestedesignerne har intervjuet utvalgte representanter fra ulike aktører, som har uttalt seg fra eget ståsted. Det er utarbeidet en rapport "Innsiktsarbeid - utstyr i retten".

Digitale arbeidsmåter har blant annet på bakgrunn av rapporten fra tjenestedesignerne, gitt en foreløpig anbefaling om hvilket utstyr som domstolene bør basere seg på og kjøpe inn, for å kunne gjennomføre digitale rettsmøter i ulike saker på kort sikt.  

Digitale arbeidsmåter er anmodet om å følge opp anbefalingen om utstyr i retten på kort sikt, med en vurdering av hvilket utstyr rettsalene bør utstyres med på lengre sikt, i løpet av høsten 2018. Anbefalingen skal omfatte alle sakstyper i tingretter og lagmannsretter.

Utvalgte representanter fra de viktigste aktørene i retten er derfor invitert til denne workshopen for å gi innspill til arbeidet. Vi er kjent med at det også foreligger andre initiativ som berører dette tema, og vil søke å samordne arbeidet med disse. Dette gjelder bl a den etablerte arbeidsgruppen som skal lage en anbefaling for samhandling i gjennomføring av digitale straffesaker – med deltakere fra Domstoladministrasjonen, Dommerforeningen, Politidirektoratet, Advokatforeningen og Riksadvokaten.

Til toppen