Anbefaling for digitale rettsmøter i straffesaker

En arbeidsgruppe har utarbeidet en anbefaling for hvordan domstolene og aktørene skal samhandle ved gjennomføring av digitale, papirløse, rettsmøter i straffesaker.

De siste årene har aktørene i straffesakskjeden arbeidet med å digitalisere straffesaks-behandlingen. Gjennomføring av digitale straffesaker og papirløse rettsmøter er et sentralt ledd i dette arbeidet.

Arbeidsgruppe straffesaker Høsten 2018 ble det satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Advokatforeningen, Dommerforeningen, Politidirektoratet, Riksadvokaten og Domstoladministrasjonen. Målet med arbeidet har vært å komme med en anbefaling som bidrar til en god og effektiv gjennomføring av digitale straffesaker og sikrer en mer enhetlig praksis.

Arbeidsgruppen gir anbefalinger på følgende områder:

  • Krav til digital kopisak og digitale utdrag
  • Oversendelse av digital kopisak og digitale utdrag
  • Gjennomføring av det digitale rettsmøtet
  • Særlig om store/langvarige straffesaker

Anbefalingen gjelder behandlingen av straffesaker for ting- og lagmannsrett. Anbefalingen gjelder ikke sakstyper som er undergitt særskilte saksbehandlingsregler på grunn av krav til skjerming av informasjon.

Unngå egne veiledninger Arbeidsgruppen fremhever at det er viktig at domstolene bruker de nye anbefalingene, og unngår og lage egne.

Gå til anbefalingen.

Arbeidsgruppe effektivisering

Det er nylig satt ned en annen arbeidsgruppe i regi av Dommerforeningen som skal se på effektiviserings- og kvalitetstiltak for behandling straffesaker i domstolene, blant annet innføring felles retningslinjer for iretteføring av (store) straffesaker. Arbeidsgruppen er ledet av lagdommer Hans Petter Jahre , og skal levere sine konklusjoner innen utgangen av 2019.

Anbefalingen om samhandling i digitale straffesaker er oversendt til den nylig nedsatte arbeidsgruppen slik at arbeidene kan ses i sammenheng.

Anbefalingen som er vedlagt bør legges til grunn i samhandlingen mellom aktørene ved gjennomføring av digitale straffesaker og i kompetansetiltak i de respektive virksomhetene inntil det eventuelt foreligger nye vurderinger og anbefalinger.

Ønsker innspill

Det er samtidig viktig å høste erfaring fra alle aktørene og det vi vil derfor gjerne ha innspill og erfaringer knyttet til samhandling og gjennomføring av digitale straffesaker.

Innspill og synspunkter kan formidles her:

postmottak@riksadvokaten.no

politidirektoratet@politiet.no

digitaledomstoler@domstol.no

Merk gjerne henvendelsen: innspill gjennomføring av digitale straffesaker.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet anbefalingene har bestått av advokat Arild Dyngeland, advokat Mette-Julie Sundby, tingrettsdommer Frode Støle, lagdommer Espen Ødegaard, statsadvokat Nina Harboe Jensen Søndersrød, statsadvokat Magne Nyborg, politiinspektør Knut Erik Huseby, politiadvokat 2 Kjetil Jansen og seksjonssjef Robert Envik.

Til toppen