Digitalisering i svenske rettssaler

De svenske rettssalene har mer og bedre teknisk utstyr enn de norske, men helt papirløse rettsmøter er fortsatt uvanlige.

Alle svenske rettssaler er teknisk velutstyrte, og følger en standard som er utviklet av Domstolsverket. Fra en pekeskjerm ved dommerbordet styres alt av lyd og bilde. Det er minst to store skjermer/prosjektorer og fire kameraer i salene, som benyttes til å gjøre opptak, arrangere videokonferanser og vise bevis og dokumenter. Bevisene vises enten direkte fra digitale kilder eller som fysiske objekter via et dokumentkamera, som en slags avansert overhead-projektor. Pressen kan koble seg på lydanlegget for å spille inn det som blir sagt. En juristutdannet «tingsnotarie» bistår dommeren både med å styre teknikken og med å skrive rettsbok og notater.

To norske tingrettsdommere var nylig over til Attunda tingsrätt, utenfor Stockholm, for å få innblikk i hvordan utstyret i praksis fungerer for dommerne. Dette er et ledd i arbeidet med å finne ut hvordan fremtidens norske rettssaler skal se ut.

Gangen i en sak

Dommer og  «rådman» Mikael Swahn forklarer dokumentflyten i svenske rettssaker.

-          Gangen i en straffesak i Sverige starter med at påtalemyndigheten sender inn politiutredning og tiltalebeslutning digitalt gjennom «Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)». Dette er et system der elleve offentlige myndigheter samarbeider. (RIF tilsvarer vår norske Justishub/Stifinner). 

-          I sivile saker sendes prosesskriv inn per post eller e-post og legges inn digitalt i saksbehandlingsssystemet «VERA». Alle dokument som det refereres til i rettsmøtet skal finnes digitalt i saksbehandlingssystemet. Noen dokumentsamlingsknapp finnes imidlertid ikke i VERA, og dommerne må derfor i rettsmøtene bla mellom de ulike dokumentvinduer, eller i papir.

-          De digitale dokumentene og saksinformasjon i saksbehandlingssystemet skrives normalt ikke ut, men praksis varierer mellom domstoler og dommere. Retten, ved notarier, ser til at dommerne har tilgang til dokumentene digitalt – og bistår dersom dommeren har behov for papirkopier.

Når rett settes i Sverige så sitter dommere og meddommere i rettssalen, på det tidspunktet partene blir kalt inn. Da er teknikken sjekket på forhånd.

I rettsmøtene viser aktørene fram dokument og andre bevis via HDMI-kabel fra egen PC på storskjermene på sideveggene i rettssalen, som en del av forhandlingene.

Fjernavhør

Fjernavhør ble i 2017 gjennomført nesten 50 000 ganger i svenske domstoler. Det er mer enn en dobling siden 2013. Dette er vanlig ved fengslingsforlengelser, men også med vitneforklaringer. For saker med vitner, der identiteten ikke skal røpes, er dette en stor fordel. Det gjelder også når bostedet noen ganger skal holdes hemmelig – da kan man ta bort stedsnavn på domstol eller annen myndighet som videokonferansen er koblet opp mot. 

Fjerntolking har startet i noen domstoler, men er ikke spesielt utbredt. Telefontolking er uvanlig.

Opptak i retten

Siden 2009 har de i Sverige systematisk gjennomført opptak av alle partsforklaringer og vitneavhør i rettssaker i første instans. Ankedomstolen gjenbruker avhørene i sine rettsmøter slik at vitnene i utgangspunktet ikke skal behøve å møte opp igjen. Anders Dereborg er nyutnevnt  «lagman» og  sjef for Attunda tingsrätt. Han har selv tidligere arbeidet i hovrätten og sier at ordningen med opptak fungerte godt for dommerne.

 – Selv om det kanskje er noe kjedeligere å se på opptak så kan det kvalitetsmessig fungere bedre, sier Dereborg. Han pekte på at valg av utstyr kan ha betydning for kvaliteten på rettsmøter. For eksempel oppdaget vi at når vi skiftet ut projektor med skjermer så ble blant annet meddommerne mindre søvnige.

I lange saker kan retten selv sitte og se på opptak uten at aktor og forsvarer er til stede. Dette er da avtalt med partene. Svakheten med løsningen oppstår hvis datasystemet skulle ligge nede. Da det ikke er noen vitner til stede så kan ikke ankedomstolen behandle saken.

Dommerne opplever ikke at filmingenav rettsmøte påvirker ham når han skal lede rettsmøter.

-          Det tenker jeg ikke på, sier Mikael Swahn.

Arkivreglene sier at alt skal på papir, men det vil snart bli forandret. Avgjørelsene blir også signert på tradisjonell måte. Meddommere signerer ikke dommer i Sverige. Det vanligste er faktisk at de ikke leser den ferdigstilte dommen. Dommen blir sendt ut per mail til partene.

Hvis allmenheten skal ha en dom så går de inn via et nettsted og bestiller avgjørelsen. Den blir da sendt per epost til den som har begjært innsyn.

Fr.v. Frode Støle, Kjetil Myhrvold og Mikael Swahn.

Er imponert

Tingrettsdommerne Frode Støle og Kjetil Myhrvold er imponert over den standarden som er utviklet av Domstolsverket for de svenske domstoler.

-          Vi har mye å lære av svenskene på dette området, og må ta med deres erfaringer når vi skal velge utstyr for fremtidige norske rettssaler. Selv om vi har kommet betydelige lenger med vår digitale Aktørportal i Norge, ligger vi svært langt bak svenskenes standard for teknisk utstyr i rettssalene, med god integrasjon mellom de ulike systemer for fjernmøte, fjerntolking, presentasjon av beviser og opptak av forklaringer, sier Kjetil Myhrvold.

 

 KAmera for opptak

Med slike kamera blir vitneavhør filmet og tatt opp i svenske rettssaler.

Til toppen