Fornyet portal for meddommerutvalg

I 2020 skal kommunene velge nye utvalg av meddommere. Disse blir innrapportert til domstolene i en portal for meddommerutvalg. Derfra overføres informasjonen til domstolenes saksbehandlingssystem, der tilfeldig uttrekk gjøres til hver sak. Informasjonen om hvem kommunene blir også lagt ut på www.meddommerutvalg.no

Portalen for meddommerutvalg er nå under utvikling. En ny versjonen lanseres på nyåret og vil åpnes for bruk i forbindelse med domstolene sin frist til å meddele behovet for meddommere.

Kort oppsummert så vil løsningen tilby følgende ny eller forbedret funksjonalitet:

  • mulighet for å melde inn suppleringsvalgte meddommere i løpet av fireårsperioden når domstolene har meldt ifra om slike behov.
  • melde permanent fritak av meddommer ut perioden
  • importere meddommere fra lister i Excel
  • mulighet for å sende inn utvalg som ikke møter det definerte behovet, etter godkjenning fra domstol
  • mulighet for å sende inn utvalg etter utløpt frist, etter godkjenning fra domstol

Den nye versjonen vil videreføre eksisterende funksjonalitet, men skal ha et bedre og enklere brukergrensesnitt. Brukerne skal veiledes i prosessen slik at de ikke er i tvil om når de faktisk har sendt inn sine utvalg.

Fra 1. januar 2020 vill en forskrift gjøre det obligatorisk for kommunene å benytte portalen til å levere sine utvalg. Løsningen vil også tilbys for fylkeskommunene, som velger skjønnsmedlemmer. Det anbefales at også disse benytter løsningen, selv om de ikke er lovpålagt å gjøre det.

Med den nye forskriften blir det også obligatorisk å innrapportere mobilnummer og e-postadresse til meddommerne, så lenge meddommer har dette. I tillegg så pålegger forskriften kommunene å bruke portalen til å rapportere inn eventuelle supplementsbehov som er meldt fra domstolene, i tillegg til at kommunene skal melde inn permanent  fritak som de innvilger.

For domstolene vil det også gis tilgang til å se status og framdrift på sine kommuners arbeid med innrapportering. I dette ligger det at de kan se om en kommune har startet med å legge inn meddommer, antall sett opp mot behov, og utvalg er sendt inn.

I tillegg vil de tilbys funksjonalitet i løsningen som gjør det mulig for kommunene å sende inn sitt utvalg selv det er avvik fra behovet som er meldt fra domstolen. Domstolene tilbys også funksjonalitet som gjør at de kan forlenge fristen som gjelder for innrapportering. For eksempel hvis en kommune sier at vi kan levere et komplett utvalg, men det er først mulig tre dager etter at fristen har utløpt.

Til toppen