Forsøk med opptak i retten utvides

I norske domstoler blir ikke forklaringene til partner og vitner sikret gjennom opptak, men de siste årene har Domstoladministrasjonen kjørt et utprøvingsprosjekt i Tromsø Tinghus. Hensikten er å finne ut hva som kreves av utstyr og regelverksendringer for å å sikre opptak på en smidig måte. Nå utvides prosjektet til ytterligere en tingrett og en lagmannsrett.

Her er opptaks-PC som brukes for å styre opptakene i en av rettssalene i Tromsø tinghus.

Norske domstoler dokumenterer normalt ikke innholdet i parts- og vitneforklaringer. Blant de landene vi oftest sammenligner oss med, er Norge det eneste landet uten noen sikker dokumentasjon av forklaringene fra sivile- eller straffesaker.

Utprøvingsprosjekt for opptak i retten pågår i Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Domstoladministrasjonen foretok i perioden mai 2016– oktober 2017 en gjennomgang for å kartlegge og prøve ut konkrete løsninger for opptak i retten. Formålet var ikke å komme med anbefalinger på konkret utstyr, men beskrive funksjonelle og tekniske løsninger. Intensjonen har vært å skaffe seg best mulig kunnskap for å kunne igangsette en prosess for å anskaffe utstyr i en løsning som kan innføres over hele landet.

Skal gi godt beslutningsgrunnlag

- Utprøvingen skal gi et godt beslutningsgrunnlag for de tekniske, rettslige og økonomiske sidene ved å innføre opptak i retten for alle domstoler. Da kan vi gjøre dette på en rask og kostnadseffektiv måte når finansieringen er på plass. Det sier IT-direktør Olav Aasen i Domstoladministrasjonen. Det er lagt vekt på at håndteringen av utstyret skal være enklest mulig, slik at rettsmøtet skal kunne gjennomføres uten ekstra teknisk bistand.

Rettssikkerhet er hovedargumentet

Et sentralt punkt blir å se på arbeidsflyten mellom tingretten og lagmannsretten ved ankebehandling. Videre er gjenbruk av opptakene som er gjort i tingretten, ved lagmannsrettens behandling av ankesaken, et viktig tema i prosjektet. Det har i lang tid vært antatt at innføring av opptak fra rettsforhandlingene vil kunne være med på å spare betydelig tid i denne prosessen og sikre en bedre kvalitet i rettsvesenet. Det forventes å resultere i betydelig bedre rettsikkerhet for alle parter. Styrking av rettsikkerheten er da også hovedargumentasjonen for å innføre opptak av lyd og/eller bilde i norske rettsaler.

Opptak av vitneforklaringer kan også bety at vitner ikke må møte opp på ny, i forbindelse med en ankesak.

Gjennomgangen ble avsluttet i oktober 2017. Gjenstående oppgaver var:

  • Gjenbruk av opptak i 2. instans
  • Opptak av fjernavhør med bilde
  • Utprøving av mobilt utstyr for provisoriske rettslokaler
  • Ekstern strømming, kringkasting etc

DA besluttet derfor en videreføring av dette oppdraget, som nå er organisert som et prosjekt.

Opptak i Retten del 2

Det nåværende prosjekt OiR, del 2 hadde sin oppstart i mars 2018. Det viktigste arbeidet som da ble gjort var valg og installasjon av utstyr i tre saler for Nord-Troms tingrett og to saler for lagmannsretten. Tingretten hadde i den tidlige fasen av prosjektet, gjennomført opptak med ulikt utstyr fra forskjellige leverandører. Fra sommeren 2018 ble opptakene gjort med valgt løsning. En løsning som innebærer et lydanlegg med høy kvalitet, samt videoutstyr som tilfredsstiller kravene til kvalitet.

Samtidig har det i prosjektet vært arbeidet med å få nødvendig regelverk på plass for utprøvingsdomstolene. Dette for å kunne innføre opptak i alle sakstyper og gjenbruk av opptakene i lagmannsretten.

Nødvendige endringer i regelverket som gjorde prosjektet i stand til opptak i alle sakstyper og gjenbruk ble gjort gjeldende fra 1.oktober 2018. Den sene ikrafttredelsen har gjort at antall saker med gjenbruk i lagmannsretten så langt har vært beskjeden. For flere av de sakene som har blitt anket etter 1.oktober, har man opptak av parts- og vitneforklaringer fra tingrettens behandling.

Erfaringene med gjenbruk er så langt positive, men en ønsker å få et større antall saker gjennomført i lagmannsretten, med opptak fra tingretten.

Utvidelse av prosjektet

- For å få et større erfaringsgrunnlag mht gjenbruk av opptak i lagmannsretten ønsketDA å utvide prosjektet med ytterligere en ting- og lagmannsrett. Dette vil gi oss et bedre grunnlag for utarbeidelse av veiledere for rettsprosessen i ting- og lagmannsrett, med god kvalitet, sier Almås.

DA besluttet en slik utvidelse, mars 2019, og stilte nødvendige midler disponible. Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett ble forespurt om å delta i prosjektet.

Utstyr for opptak blir installert i 4 rettssaler ved Jæren tingrett i juli 2019, slik at rettsforhandlinger med opptak vil være mulig etter rettsferien.

I august 2019 vil 2 av Gulating lagmannsrett sine saler i Stavanger være oppgradert til å kunne gjenbruke opptak fra Jæren tingrett i sine ankeforhandlinger.

Videre fremdriftsplan for prosjektet vil bli oppdatert og presentert på disse sider.

Rettsal i Tromsø tinghus

Til toppen