Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen.jpg

Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolene i Norge. DA skal bidra til at domstolene er i best mulig stand til å møte utfordringene de stilles overfor.

Åpningstider

Fra 15. september til 14. mai: 08.00.-15.45.

Fra 15. mai til 14. september: 08.00.-15.00.

Om Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for de alminnelige domstolene og jordskifterettene. Det vil si Høyesterett, 6 lagmannsretter, 63 tingretter (inkludert Oslo byfogdembete) og 34 jordskifteretter. DAs ansvar overfor domstolene omfatter blant annet økonomi, organisasjonsutvikling, kompetansetiltak, kommunikasjonsarbeid samt drift og utvikling av IKT-systemer.

I rollen som sentraladministrasjon skal DA medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon overfor domstolene og arbeider for å styrke tilliten til disse.

DA har også en overordnet arbeidsgiverfunksjon for de alminnelige domstolene og jordskifterettene.

Vi er ca. 90 ansatte og holder til i Trondheim.            

Hvorfor en egen Domstoladministrasjon?

Kjernen i en rettsstat er at domstolene ikke skal stå under noen politisk styring eller kontroll i sin funksjon. Dette er en del av Norges statsforfatning, presisert i Grunnlovens § 95. Uavhengighetskravet knytter seg til domstolenes dømmende  virksomhet. I 2002 ble administrasjonen av domstolene skilt ut fra Justisdepartementet og lagt til det nyopprettede Domstoladministrasjonen. Dette ble gjort for å sikre at den dømmende virksomheten skjer i nødvendig avstand til den utøvende makt.

Habilitetsspørsmålet i stadig flere sivile saker hvor staten er part, var en av grunnene til at man i 2002 mente at uavhengigheten burde bli mer synlig utad. Det ble også pekt på at en omfattende og detaljert styring av domstolene burde ligge utenfor departementet. I tillegg var en uavhengig administrasjon i tråd med utviklingen internasjonalt.