Internasjonalt domstolsamarbeid

DA representerer Norge i flere internasjonale organisasjoner og nettverk. Nedenfor er de mest sentrale listet opp, med lenker til nettstedene deres.

CEPEJ
Opprettet av Europarådet. Målet til CEPEJ er å bidra til forbedret effektivitet og økt rettssikkerhet i rettsvesenet til Europarådets 46 medlemsland. DA er medlem for Norge. Frostating lagmannsrett og Kristiansand tingrett er norske pilotdomstoler i arbeidet med å finne riktig informasjon å rapportere på.

ENCJ
Består av nasjonale institusjoner i EUs medlemsland. Vilkår for medlemskap i ENCJ er at institusjonen er ansvarlig for administrasjonen av den uavhengige dømmende myndighet og er selvstendig i forhold til statens utøvende og lovgivende myndigheter. Da Norge ikke er medlem i EU har DA observatørstatus i ENCJ, men har i mange år deltatt i arbeidsgrupper på linje med medlemsland.

Lisboa-nettverket
Opprettet av Europarådet. Diskusjonsforum - Kompetanseutvikling for dommere og aktorer. DA er medlem for Norge.

HELP
European Programme for Human rights Education for Legal Professionals. Et treårig utdanningsprogram, som har som mål å sikre at kunnskap om rettspraksis og standarder i EMK inngår i utdanningen av advokater og dommere. DA representerer Norge.

EJTN
The European Judicial Training Network (EJTN) ble grunnlagt av institusjoner med ansvar for utdanning og etterutdanning av dommere og påtalemyndighet i EUs medlemsland. Norge har observatørstatus.

SEND
Samarbeidsorgan for Etterutdanning av Nordiske Dommere.

IACA
International Association For Court Administration som arbeider med å utvikle administrering og ledelse av domstoler. DA er medlem.

Til toppen