Romania og Litauen

4-5 juni, 2019, hadde DA`s internasjonale sekretariat gleden av å ta imot delegasjoner fra Romania og Litauen på besøk i Trondheim, som en del av EØS samarbeidet.

Domstoladministrasjonen (DA) er engasjert som programpartner i justisprogrammet i Romania og Litauen, og bidrar i ulike program og prosjekt innenfor rettsoppbyggende arbeid. Det innebærer bl.a å bidra med kunnskap og erfaring i planleggingen og gjennomføringen av programmene, gi råd om valg av prosjekter og innhold, bidra med norske eksperter til aktiviteter, overse implementering og resultatoppnåelse i programmene, samt jobbe aktivt med bilaterale relasjoner.

4-5 juni, 2019, hadde DA`s internasjonale sekretariat gleden av å ta imot delegasjoner fra Romania og Litauen på besøk i Trondheim, som en del av EØS samarbeidet.

EØS-støtten til Romania går i inneværende programperiode til seminarer og opplæring for dommere og andre fagpersoner innen fagfelt som barneavhør, offentlige anskaffelser, internasjonalt rettssamarbeid i sivile saker, seminar som omhandler den europeiske menneskerettsdomstol (ECHR) og seminar om rettshjelp til sårbare grupper med fokus på Roma etc. Forventet oppstart av seminarene er første halvdel av 2020.

I Litauen omhandler EØS prosjektene domstol ledelse, effektivisering av domstoler, saksavvikling og evaluering av dommere, og aktivitetene skal tentativt begynne i 2020.

Deltakerne i delegasjonene var fra Romanias DA; Superior Council of Magistrates (SCM), Romanias nasjonale skole for dommere; National Institute of Magistracy (NIM), samt representanter fra domstoler i Litauen.

I løpet av de to dagene gruppen var i byen, rakk de å få en innføring i alt fra det norske domstols- systemet, tilsynsutvalget for dommere, effektiv domstol ledelse i Norge, og lærte om kompetanseløpet for dommere.

Fra norsk side ble det holdt presentasjoner fra Wiggo Storhaug Larsen (leder i dommerforeningen), Gunvor Løge (DA), Karianne Pedersen (DA), og Yngve Andersen (DA). I tillegg hadde Ingunn Elder (DA) en workshop om kompetanse og læringsmetoder i opplæring av dommere.

Besøket ga videre mulighet til å lære mer om Norges rettsvesen (utenfor møterommet) gjennom besøk og omvisning i Trondheim tingrett, og besøk og omvisning i Nidarosdomen. I Trondheim tingrett ga sorenskriver en presentasjon om domstolledelse.

Som en del av opplegget var det i tillegg satt av tid til bilaterale prosjekt møter. Det ble også tid til å utveksle ideer og erfaringer om metodikk på evaluering av seminarer med en ekspert fra Sverige`s DA.

Til toppen