Dommeres sidegjøremål

Mann i sivile klær går forbi dommerkapper
Sidegjøremålsregisteret skal gi innsyn i eventuelle bindinger dommeren har som privatperson

Sidegjøremålregisteret er en oversikt over tillitsverv, investeringer og annet som en dommer har ved siden av arbeidet. Registeret gjør det lettere for parter og advokater å undersøke dommerens habilitet.


Søk i registeret

I registeret kan du blant annet søke på navn, domstol og firma/selskap.

Gå til sidegjøremålsregisteret på https://sidegjoremal.domstol.no/


Hvem er registrert?

Dommere og dommerfullmektigene i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene og jordskifterettene er registrert. Også imidlertidige dommere omfattes hvis de er tilsatt i mer enn en måned.

Hva inneholder registeret?

Et sidegjøremål omfatter medlemskap, verv eller andre engasjementer i eller for foretak, organisasjoner, foreninger, eller organ for stat, fylkeskommune eller kommune.

I sidegjøremålsregisteret ligger også dommerforsikringene. (Er under oppbyging. For alle dommerfosikringer se: https://www.domstol.no/domstoladministrasjonen/offentlighet-og-innsyn/dommerforsikringer/)

Disse sidegjøremålene skal ikke registreres

  • Medlemskap i politiske partier, i trossamfunn, i interesseorganisasjoner og ideelle foreninger.
  • Verv og lignende i ideelle foreninger som har færre enn 100 medlemmer
  • Enkeltstående foredrag, forelesninger og lignende.

Dette er registrert:

  • Investeringer i enkeltselskaper som overstiger 200 000 kroner på investeringstidspunktet eller eierskap som overstiger 10 % av selskapet. Registreringsplikten gjelder ikke bankinnskudd, aksjefond eller lignende. Investeringens størrelse skal ikke registreres.
  • Tillitsverv i forening, lag, organisasjon eller politisk parti med over 100 medlemmer.
  • Medlemskap i brorskaps- eller søsterforbund, for eksempel Frimurerlosjen eller Odd Fellow.
  • Verv i private eller offentlige selskap.
  • Deltagelse i utvalg, råd, nemnd eller lignende opprettet av det offentlige. Det samme gjelder private tvisteløsningsnemnder og lignende.
  • Annen virksomhet som for eksempel undervisning, sensur, forfatterskap, voldgift eller andre typer virksomhet.
  • Siste stilling før utnevningen til å bli dommer

Et sidegjøremål skal slettes fra registeret når det har gått mer enn tre år siden gjøremålet ble avsluttet.

Til toppen