Domstolenes API

Domstoladministrasjonen har utviklet et Aktørportalen API som vi planla å gjøre tilgjengelig for advokatsystemleverandører. Hensikten var at informasjonen advokater tidligere måtte inn i Aktørportalen for å hente, nå kunne hentes direkte inn i advokatsystemer via APIet.

Vår ambisjon var å få dette tilgjengelig for test for advokatsystemleverandører i 2019.

Arbeidet er forsinket av flere årsaker, og det er besluttet å sette videre arbeid på hold inntil videre.

Årsakene til dette er flere. Domstoladministrasjonen har en dialog med JD og FIN om muligheten for å ta betalt for tjenester. Det er det viktig å få avklart før avtaler inngås med leverandører som ønsker å benytte APIet. I tillegg har DA fått flere andre større utviklingstiltak med øremerkede bevilgninger bl.a. knyttet til ikrafttredelse av ny arvelov og ESAS 2020 som krever betydelige ressurser fra oss det kommende året. Med bakgrunn i bl.a. disse faktorene har styringsgruppen for Digitale domstoler utarbeidet en foreløpig plan for 2020 som p.t. ikke inkluderer ferdigstilling og tilgjengeliggjøring av APIet for tredjepart.

Arbeidet er derfor satt på hold inntil det foreligger en eventuell endret prioritering fra styringsgruppen. Vi beklager dette.

Har du spørsmål rundt dette, når du oss på digitaledomstoler@domstol.no.

Til toppen