Dommerforsikringer

På denne siden finner du informasjon om regelverket rundt dommerforsikringer og registeret over forsikringer for embetsdommere og konstituerte dommere.

Søk etter dommerforsikringer

DA overtok det administrative ansvaret for domstolene 1. november 2002. Før dette lå ansvaret, inkludert oppbevaring av dommerforsikringer, hos Justisdepartementet. Justisdepartementet delegerte ansvaret for oppbevaring av forsikringer til fylkesmennene. Det har ikke latt seg gjøre å finne igjen alle dommerforsikringer fra tiden før DA fikk ansvaret og derfor har disse dommerne signert nye forsikringer.

Det tas forbehold om at det vil ta noen arbeidsdager før nye forsikringer kommer inn i registeret.

 

Regelverket for dommerforsikringer

Domstolloven § 60 stiller krav om at alle dommere, både faste og midlertidige, skal avgi skriftlig forsikring. I de alminnelige domstoler vil dette gjelde embetsdommere, konstituerte dommere, ekstraordinære dommere og dommerfullmektiger. Forsikringer for embetsdommere og konstituerte dommere er nå tilgjengelig på denne siden.

Loven stiller ikke krav om at en utnevnt dommer som tidligere har avgitt dommerforsikring som dommerfullmektig eller konstituert dommer, eller som utnevnes i ny rettskrets, skal avlegge forsikring på nytt.

Dommerforsikringens ordlyd

Forsikringen lyder i dag slik: (Kongelig resolusjon av 10. juni 1927)

“Jeg forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter som dommer – at jeg vil handle og dømme således som jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og verken av hat eller vennskap, verken for gunst eller gave eller av annen årsak vike fra rett og rettferdighet.”

Utforming og stempling

Lovverket stiller ikke krav til selve utformingen av dokumentet som dommerforsikringen inntas i. Derfor har utformingen variert over tid. Det er dermed ikke et vilkår for gyldigheten av en underskrevet dommerforsikring at den er påført stempel eller andre bekreftelser. Dommerforsikringen er avlagt på det tidspunkt den signeres.

I mange tilfeller mottar Domstoladministrasjonen dommerforsikring som vedlegg til arbeidsavtale. Etter arkivforskriften § 3-4 skal dokument som mottas på papir ved mottak påføres et stempel som identifiserer dokumentet. Forskriften inneholder ikke noe krav om at alle sidene i et dokument skal stemples. Stempel på førstesiden av et dokument, eventuelt følgeskrivet, er vanlig praksis og tilfredsstiller kravene i arkivforskriften.

Dommerfullmektigenes forsikringer

I motsetning til embetsdommere har dommerfullmektiger et tidsbegrenset arbeidsforhold. De arbeider i snitt 15 måneder i en domstol. Med bakgrunn i den stadige utskiftingen av dommerfullmektiger i domstolene vil disse forsikringene av ressurshensyn ikke publiseres på nettet.

Forsikringer for andre aktører

Skriftlige forsikringer for dommere i forliksrådet oppbevares hos Fylkesmannen. Meddommere og skjønnsmenn skal ikke avlegge skriftlig forsikring. 

Meddommere og skjønnsmenn avlegger ikke skriftlig forsikring. De gir i stedet muntlig forsikring etter domstolloven § 100 og skjønnsprosessloven § 20.

Dommernes embetsed

Dommere skal også avgi embetsed/forsikring i henhold til Grunnloven § 21. Dette reguleres nærmere i Lov om embedsed. Embetsedene oppbevares ved Statsministerens kontor. Bestallingsbrev er det Justisdepartementet  (sivilavdelingen) som har ansvaret for.

Manglende dommerforsikring er ikke opphevelsesgrunn

Høyesterett avsa en kjennelse om dommerforsikringer 26. juni 2012. Spørsmålet i saken var om dommerforsikring var avgitt og om eventuelt manglende forsikring er en absolutt opphevelsesgrunn fordi "at retten ikke var lovlig sammensatt" (tvisteloven § 29-21 bokstav b).

Høyesterett kom til at det forelå sannsynlighetsovervekt for at lagdommeren i saken hadde avgitt dommerforsikring. Høyesterett fastslo at manglende forsikring under ingen omstendighet kan være en absolutt opphevelsesgrunn etter tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav b eller den tilsvarende bestemmelsen i straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 3.

 Les et sammendrag av avgjørelsen på Høyesteretts nettsider.

Til toppen