Organisering

Domstoladministrasjonen (DA) ledes av et styre på ni medlemmer. Syv av styremedlemmene utnevnes av Kongen i statsråd og to velges av Stortinget.

Direktør er Sven Marius Urke (startet 1. januar 2014). Direktøren ansettes av styret for ett åremål på seks år.

Styret ansetter også avdelingsdirektørene. Det er stor grad av tverrfaglig arbeid mellom de fem avdelingene DA er delt inn i. 

Juridisk og jordskiftefag

DA har ansvar for den overordnede faglige utviklingen i jordskifterettene og tar seg også av overordnede rettslige, jordskiftefaglige og kartfaglige spørsmål. DA tar initativ til juridisk utviklings- og lovgivingsarbeid som gjelder domstolene. DA behandler også høringssaker og erstatningskrav. Kravene kommer fra personer som mener en domstol har gjort en feil. DA svarer på generelle spørsmål, men kan ikke gjøre om domstolenes vurdering i konkrete saker.

HR og kommunikasjon

DA har ansvar for lederutvikling, personalpolitikk, arbeidsmiljø og rekruttering. I tillegg kommer gjennomføring av lønnsforhandlinger for de fleste domstolene. Oppgavene spenner fra utvikling til forvaltning, med stor vekt på rådgivning og veiledning. DA har skal sikre oppfølging av avtaleverket og et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Personaladministrasjon og rådgivning overfor domstolene og internt i DA er et annet ansvarsområde.

DAs kommunikasjonsarbeid rettes mot allmennheten, media, domstolenes brukere og internt mellom domstolene. Virkemidlene er blant annet sosiale medier, mediekontakt, intranett og nettstedene under domstol.no og jordskifte.no. DA skal også ivareta domstolenes interesser i kontakt med politiske myndigheter og forvaltning.

Kvalitet er en av de grunnleggende verdiene for domstolene. DA vil være sentral i et systematisk kvalitetsarbeid. Kompetente medarbeidere på alle nivå er en forutsetning for høy kvalitet. DA har et hovedansvar for å sikre at domstolene og DA til enhver tid har kompetansen som er nødvendig for å løse oppgavene. Dette innebærer å vurdere behovet for kompetanseutvikling og hvilke metoder og tiltak som må til. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med domstolenes ledere og medarbeidere.

Økonomi og styring

DA legger premissene for budsjettprosesser mot sentrale myndigheter og tildeler budsjettmidler til hver domstol. DA har ansvar for økonomistyring, innkjøp samt statistikk og analyse. DA er en sentral regnskapsfører og har ansvar for eiendomsforvaltningen i domstolene. DA har også et overordnet ansvar for domstolenes arkivrutiner. Domstolenes regnskap- og lønnsenhet er en sekjon under denne avdelingen.

Informasjon og teknologi

Avdelingen har overordnet ansvar for forvaltning av informasjon og bruk av teknologi i domstolene og DA.

Behandling av informasjon er sentralt i domstolenes virksomhet og i økende grad basert på bruk av teknologi i tråd med digitalisering av domstolenes arbeidsmåter og tjenester. Informasjonen skal forvaltes på en god måte, jamfør Difis rammeverk for informasjonsforvaltning og «Orden i eget hus». Anskaffelse og bruk av teknologi skal skje innenfor omforente rammer og i samsvar med virksomhetens behov og prioriteringer.

Avdelingen har i oppdrag å særlig bidra til å realisere strategisk ambisjon om «Digitalt Rettsliv». Avdelingen skal i samarbeid med øvrige fagavdelinger og med domstolene, sikre at digitaliserings- og utviklingsarbeidet tuftes på stabile, sikre og fleksible tekniske plattformer – digital grunnmur, og med bruk av applikasjoner og tjenester som bidrar til effektiv oppgaveløsning.

Avdelingen har konkret ansvar for:

  • utprøving, anskaffelse og bruk av teknologi, herunder utstyr og tjenester til informasjonsbehandling

  • å sikre helhet og sammenheng i domstolenes IT-systemer - uttrykt gjennom arkitekturen

  • å utvikle, forvalte og drifte domstolenes IT-systemer

  • å yte brukerstøtte for tekniske og fagrelaterte oppgaver

Avdelingen har overordnet fagansvar for informasjonssikkerheten i domstolene og DA.

Innovasjon og domstolutvikling

Avdelingen har hovedansvar for innovasjon og utvikling av domstolenes kjerneprosesser. Fokuset er på forbedring, forenkling og fornying av arbeidsprosesser og utvikling av digitale løsninger, systemstøtte og verktøy som støtter disse.

Avdelingen skal særlig bidra til å realisere strategisk ambisjon om  et «Digitalt Rettsliv» og en «Bruker- og utviklingsorientert konfliktløser».

Avdelingen skal sikre at domstolenes behov ivaretas gjennom brukerdrevet utvikling.  Det gjør vi gjennom forbedring og innovasjon av eksisterende produkter og tjenester samt ved etablering av nye tjenester som bidrar til innovasjon og digitalisering av rettsprosessen.

Avdelingens primære fokus er å bidra til at behov identifiseres, prioriteres og sikre brukervennlighet i utvikling av prosesser og løsninger i tråd slik at de gir nytte for brukeren. Arbeidet gjøres i tett samhandling med andre avdelinger i DA, særlig IT-avdelingen, samt domstolene og andre brukere.

 Avdelingen har konkret ansvar for:

  • Digitaliseringsprosjektet «Digitale domstoler»

  • Utprøvingsprosjektet «Opptak i retten»

  • Brukerdrevet innovasjon knyttet til domstolenes kjerneprosessen

  • Kontinuerlig utvikling av domstolenes systemer og løsninger som støtter en digital arbeidsform, blant annet LOVISA og Aktørportalen

  • Etablering og forvaltning av konsept for brukermedvirkning

Internasjonalt arbeid

DA deltar i kommisjoner og nettverk knyttet til domstolsarbeid i Europa, er involvert i rettsoppbyggende prosjekt og koordinerer kontakten mot internasjonalt domstolsamarbeid.

 


 

Til toppen