Sekretariatsfunksjoner

På denne siden finner du oversikt over DAs sekretariatsfunksjoner.

Sekretariat for Tilsynsutvalget for dommere

Tilsynsutvalget for dommere er en klage- og disiplinærordning for dommere i jordskifterettene, tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Domstoladministrasjonen er sekretariat for Tilsynsutvalget.

Sekretariate skriver utkast til vedtak i klagesaker som kan avvises. Vedtakene fattes av det samlede utvalget (fem medlemmer) eller av enkeltmedlemmer etter delegert myndighet. Klagesaker som realitetsbehandles i utvalgsmøter behandles av det samlede utvalget. I disse sakene forbereder sekretariatet utkast ved en sammenfatning av partenes anførsler. Et av utvalgsmedlemmene utarbeider utkast til begrunnelse. Sekretariatet deltar ikke ved saksforberedelsen dersom DA er klager eller er involvert i saken på andre måter.

Sekretariatet bistår utvalget ved utredning av generelle spørsmål.

Gå til Tilsynsutvalget for dommere sitt nettsted.

Sekretariat for Innstillingsrådet for dommere

DA deltar som følge av dette i Innstillingsrådets møter og intervjuer for å bringe inn DAs synspunkter og gi faglige innspill i rådets diskusjoner. DA ivaretar i denne sammenhengen også sin arbeidsgiverrolle og er dessuten kontaktpunkt mellom Innstillingsrådet og Justisdepartementet.

DA har også ansvaret for Innstillingsrådets sekretariat. Sekretariatets arbeid er i hovedsak kunngjøring av ledige dommerstillinger, konstitusjoner, søkeradministrasjon, samt tilrettelegging for rådets møter og intervjuer.

Gå til nettstedet Innstillingsrådet for dommere.

Til toppen