Styret

Domstoladministrasjonens arbeid ledes av et styre. Her kan du lese mer om styrets rolle, hvem som er medlemmer, styremøter og protokoller.

Styrets arbeidsoppgaver

Styret er øverste myndighet for DA, og skal se til at administrasjonen av domstolene skjer på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Styret skal behandle saker som er viktige for DA, for eksempel budsjettforslag for domstolene og DA og fordeling av budsjettmidler innenfor rammene Stortinget har fastsatt. Styret skal i tillegg gi generelle retningslinjer for DAs virksomhet.

Medlemmer

Styret består av ni medlemmer. To av disse er valgt av Stortinget, og skal representere allmennheten. De øvrige medlemmene er oppnevnt av Kongen i statsråd etter nærmere regler. Medlemmene har personlige varamedlemmer.

Styret for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2021

Verv

Tittel

Navn

Arbeidssted

Styreleder

 Styreleder

Bård Tønder

Tønsberg

Vara

 Høyesterettsdommer

Cecilie Østensen Berglund

Norges Høyesterett, Oslo 

Medlem

 Førstelagmann

Marianne Vollan

Borgarting lagmannsrett, Oslo

Vara

 Lagdommer

Bjørnar Stokkan

Hålogaland lagmannsrett, Tromsø

Nestleder

Sorenskriver

Rolf Selfors

Rana tingrett, Mo i Rana

Vara

Sorenskriver

Håkon Rastum

Bergen tingrett, Bergen

Medlem

Jordskifterettsleder

Oddmund Roalkvam

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett, Stord

Vara

Jordskifterettsleder

Arve Konstali

Lista jordskifterett, Flekkefjord

Medlem

 Advokat

Anders Brosveet

Advokatfirmaet Elden DA, Oslo

Vara

 Advokat

Anne Marit Pedersen

Hegg & Co Advokatfirma, Vadsø

Medlem

 Advokat

Anne Helsingeng

Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

Vara

 Advokat

Ranveig Sem

Advokatene Skien, Skien

Medlem

Tidligere stortingsrepresentant

Marit Nybakk

Oslo

Vara

Tidligere stortingsrepresentant

Karin Woldseth

Veierland

Medlem

Tidligere stortingsrepresentant

Sonja Iren Sjøli

Minnesund

Vara

 Tidligere stortingsrepresentant

 Ingebrigt S. Sørfonn

 Fitjar

Medlem

 Administrasjonssjef

Bente Fanavoll Elverum

Sør-Trøndelag tingrett, Trondheim

Vara

 Rådgiver

Wenche Nilsen

Kristiansand tingrett, Kristiansand

Til toppen