Videomøte

Denne siden gir en oversikt over når videomøter (fjernavhør) kan brukes og hva fordelene er.

Når er bruk av videomøter aktuelt?

Domstolene kan bruke videomøter på følgende områder:

  • ved saksforberedende rettsmøter i sivile saker, se blant annet tvisteloven § 9-4 tredje ledd
  • ved hovedforhandlinger i sivile saker, se tvisteloven § 13-1
  • ved rettsmekling, se tvisteloven § 8-5 
  • ved rettsmøter om fengslingsforlengelse etter straffeprosessloven § 185 tredje ledd
  • ved rettsmøter for behandling av tilståelsessaker etter straffeprosessloven § 248
  • ved avhør av vitner, sakkyndige og bruk av tolker i sivile saker og straffesaker

Bruk av  videokonferanse

De rettslige aktørene i saken kan avklare i hvilke tilfeller bruk av videokonferanse er aktuelt og om utstyr er tilgjengelig.

I tillegg til utstyr i justissektoren har både ambassader, kommuner og utdannings- og helsesektoren en god del utstyr Det finnes ennå ingen nummeropplysning, så i hvert enkelt tilfelle kreves det at man kartlegger mulighetene selv.

Hva er fordelene?

Du sparer tid og kostnader til reise og opphold. Dermed vil også rettssikkerheten styrkes ved at rettssaker kan berammes raskere siden aktørene er mer tilgjengelige.Videokonferanse fjerner også en eventuell sikkerhetsrisiko knyttet til en innsatt ved transport til og tilstedeværelse i rettssalen.

Sårbare vitner eller fornærmede slipper belastningen ved å møte den tiltalte igjen i rettssalen. Av samme grunner kan tiltalte følge deler av saken per videokonferanse.Videokonferanse bør vurderes i saker der man før ville brukt telefonavhør mot vitner og sakkyndige. Det er et bedre alternativ både for kommunikasjon og identifikasjon

Advokatene sparer reisetid. Resultatet blir flere avviklede saker og raskere saksberamming.Konferansen kan gjennomføres på ulike måter. Enten kan advokaten og den siktede stille sammen per videokonferanse, eller så kan én av dem møte i retten.

For statsadvokatene og politiet bruker videokonferanse i saksforberedende møter. Det kan også brukes i retten sekv om siktede/tiltalte og advokaten møter fysisk.

Fengslede (vitner eller siktede/tiltalte) slipper venting og reisetid for et fysisk fremmøte i retten. På samme måte unngår man belastningen ved medieinteresse eller trusler. Advokaten i saken gir råd om videokonferanse er et aktuelt alternativ. Dessuten må også dommeren finne det ubetenkelig.

Til toppen