Meny
Straff for korrupsjon (15.09.17)

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1776-A, (sak nr. 2017/674), straffesak, anke over dom
A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helene Bærug Hansen)

Read more about
Straffutmåling ved gjentatt og planmessig utført medvirkning til grovt trygdebedrageri (15.09.17)

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud)

Read more about
Tomtefeste for foreiningshytter (15.09.17)

Høgsteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1780-A, (sak nr. 2017/197), sivil sak, anke over dom
Bardu Jeger- og Fiskerforening (advokat Einar I. Lohne) mot Statskog SF (advokat Bjørn Terje Smistad)

Read more about
Erstatning for utgifter ved å fjerne miljøfarlig avfall (05.09.17)

Høyesteretts dom 5. september 2017, HR-2017-1690-A, (sak nr. 2016/2433), sivil sak, anke over dom

Norsirk AS (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Hege Birkeland Ersdal) mot Øysand Næringspark AS (advokat Ståle Spjøtvold)

Read more about
Grov uforstand i forbindelse med pågripelse (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1677-A, (sak nr. 2017/696), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg) mot A (advokat Lars E. Skotvedt)

Read more about
Advokat kan ikke straffes for å ha bidratt til at varetektsfengslete klienter underlagt brev- og besøksrestriksjoner kommuniserer med personer utenfor fengselet, straffeloven § 170 (04.09.17)

Høyesteretts kjennelse 4. september 2017, HR-2017-1673-A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Kristian Jarland)

Read more about
Straffutmåling for innførsel av narkotika, jf. straffeloven § 231 første ledd (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1674-A, (sak nr. 2017/773), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

Read more about
Utmåling av straff der domfelte ved samme anledning har innført ulike typer narkotiske stoffer (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1675-A, (sak nr. 2017/618), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Marthinussen)

Read more about
Narkotikaprogram med domstolskontroll som reaksjon ved grov narkotikaforbrytelse (04.09.17)

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1676-A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Read more about
Kampfiksing - straffeutmåling (31.08.17)

Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1663-A, (sak nr. 2017/822), straffesak, anke over dom
I.   A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen)
II.  B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen)
III. C (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen)

Read more about
Forkjøpsrett og fusjon (31.08.17)

Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1664-A, (sak nr. 2017/23), sivil sak, anke over dom

Tjelle Eiendom AS (advokat Lars Helge Neergård) mot Astero AS (advokat John Egil Bergem)

Read more about
Ubetinget fengsel for unnlatt melding av oldtidsfunn (29.06.17)

Høyesteretts dom 29. juni 2017, HR-2017-1298-A, (sak nr. 2017/562), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jeanette Hagene Knutsen)

Read more about
Straff for voldtekt i form av kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år (28.06.17)

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1283-A, (sak nr. 2017/412), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Unni Sandøy) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Read more about
Domsmyndighet og lovvalg i Bergen Bunkers-konkursen (28.06.17)

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1297-A, (sak nr. 2017/445), sivil sak, anke over dom og (sak nr. 2017/474), sivil sak, anke over kjennelse

ING Bank N.V. (advokat Henning Harborg og advokat Peder Alvik Sanengen) mot Bergen Bunkers AS, dets konkursbo (advokat Kristoffer Larsen Rognvik) (Rettslig medhjelper: advokat Egil Horstad)

Read more about
Straff for nettovergrep mot mindreårige (28.06.17)

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1282-A, (sak nr. 2017/391), straffesak, anke over dom

A (Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker)

Read more about
Straffutmåling ved omfattende trakassering av aktører i rettsvesenet (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1252-A, (sak nr. 2017/620), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Read more about
Straff for barnebortføring til utlandet (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1251-A, (sak nr. 2017/434), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tore Kulstad)

Read more about
Oppheving av lagmannsrettens dom på grunn av manglande domsgrunnar (26.06.17)

Høgsteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1246-A, (sak nr. 2017/511), straffesak, anke over dom

A (advokatHalvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Read more about
Fastsettelse av grunnlaget for eiendomsskatt på kraftlinjer (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1258-A, (sak nr. 2016/1956), sivil sak, anke over dom

Hjelmeland kommune, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Caroline Lund)
Evje og Hornnes kommune, Hol kommune (advokat Silje Aga Rogan)

mot

Statnett SF, Energi Norge (partshjelper) (advokat Morten Fjermeros) (Rettslig medhjelper:  advokat Frode A. Innjord)

Read more about
Spørsmål om oversendelse av fotografi med seksuelt krenkende innhold til andre enn fornærmede rammes av straffeloven 1902 § 201 første ledd bokstav b. (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1245-A, (sak nr. 2017/645), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Read more about
Straff for brudd på dyrevelferdsloven (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1250-A, (sak nr. 2017/508), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Read more about
Åpent anbudssamarbeid forbudt etter konkurranseloven § 10 (22.06.17)

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1229-A, (sak nr. 2015/1026), sivil sak, anke over dom

Ski Taxi SA, Follo Taxi SA, Ski Follo Taxidrift AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Read more about
Skattemessig eier av kraftverk (22.06.17)

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1231-A, (sak nr. 2016/2035), sivil sak, anke over dom

Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth)
Statkraft Energi AS (partshjelper) (advokat Vidar Strømme)
Sauda kommune (partshjelper) (advokat Silje Aga Rogan)

mot

Aktieselskabet Saudefaldene (advokat Erik Thyness)
(Rettslig medhjelper: advokat Morten Goller)

Read more about
Grunneiers adgang til hyttebygging innenfor et reinbeitedistrikts område (22.06.17)

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1230-A, (sak nr. 2016/2334), sivil sak, anke over dom

Hjerttind reinbeitedistrikt (advokat Henrik Boehlke) mot Jarle Kristian Ottesen (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Read more about
Uaksomt drap ved bilpåkjørsel (12.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1155-U, (sak nr. 2017/896), straffesak, anke over dom

A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Read more about
Breiviks anke nektet fremmet (08.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. juni 2017, HR-2017-1127-U, (sak nr. 2017/778), sivil sak, anke over dom

Anders Behring Breivik (advokat Øystein Storrvik) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten  v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Read more about
Refusjon etter opparbeiding av veg (07.06.17)

HR-2017-1125-A, (sak nr. 2016/2077), sivil sak, anke over dom

Jessheim Byutvikling AS, Veidekke Industri AS (advokat Sam E. Harris) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum)

Read more about
Borettslags legalpanterett for felleskostnader (07.06.17)

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse

Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen) mot Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A.E. Selvik) Codan Forsikring NUF (advokat Chriss Bjorøy)

Read more about
Søksmålskompetanse i utvisningssaker (07.06.17)

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1130-A, (sak nr. 2017/160), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E (advokat Runa Nordahl Hæreid) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten  v/advokat Christian Reusch)

Read more about
Dom om menneskehandel til tvangsarbeid i norske gartnerier (07.06.17)

Høyesteretts dom 7. juni 2017, HR-2017-1124-A, (sak nr. 2017/318), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Bistandsadvokat for de fornærmede (advokat Arne Gunnar Aas)

Read more about