Om Hålogaland lagmannsrett

Hålogaland lagmannsrett fasade.jpg

Hålogaland lagmannsrett er den femte største av de seks lagmannsrettene i Norge. Lagmannsretten er Nord-Norges ankedomstol.

Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark samt Svalbard og Jan Mayen.

Rettsbygningen

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for de 14 tingrettene i lagdømmet, samt for seks jordskifteretter. I tillegg er lagmannsretten første instans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten.

Lagmannsretten har sitt sete i Tromsø og alle ansatte har sitt faste arbeidssted der. Ca. halvparten av ankeforhandlingene blir holdt i Tromsø. Lagmannsretten har også faste rettssteder i Mosjøen og i Bodø, og setter i tillegg rett mange andre steder i lagdømmet.

tiltalestolen

Lagmannsretten har 18 dommere - førstelagmann, lagmann, 15 lagdommere, en jordskiftelagdommer og 10 saksbehandlere - administrasjonssjef, jordskifteutreder og 8 saksbehandlere.

Alle har kontorsted i Tinghuset i Tromsø. Lagmannsrettens resepsjon er i tredje etasje.

Tinghuset har elleve rettssaler. Lagmannsretten disponerer tre av disse. I tillegg har lagmannsretten en rettssal i Mosjøen og en i Bodø.

Lagmannsretten er ankedomstol i så vel sivile saker som straffesaker og er første instans ved overprøving av saker som er behandlet i trygderetten. Lagmannsretten behandler også overskjønn samt anke over avgjørelser fra jordskifterettene.