Dom i 22. juli-saken

Oslo tingrett har 24. august konkludert med at Anders Behring Breivik er tilregnelig. Det går fram av dommen, der han dømmes til forvaring i 21 år, med en minstetid på 10 år.

Retten har sett bort fra den første sakkyndigrapporten som grunnlag for tilregnelighetsvurderingen.

Retten mener denne rapporten bygger på uriktige tolkninger av diagnosekriteriene, først og fremst ved at de har unnlatt å vurdere tiltaltes ekstreme uttalelser og begrepsbruk, i lys av den høyreekstremistiske subkultur han hevder å være en del av.

Retten har dermed lagt til grunn den andre sakkyndigrapporten og det øvrige helsepersonellets vurderinger av tiltaltes mentale helse, som ikke-psykotisk.

Retten har ikke anvendt en annen forståelse av bevisreglene enn den aktoratet la til grunn i sin prosedyre. Det innebærer at retten ikke har funnet avgjørende tvil for at tiltalte er tilregnelig.

Dommen var enstemmig.

Les dommen her

 

 

 

 

Til toppen