Saksavvikling i domstolene 

www.domstol.no/statistikk finner du detaljert saksavviklingsstatistikk fra alle domstoler.

Tingrettene og Oslo byfogdembete

Saksavvikling 2018

Saksavvikling tingrettene 

Innkomne saker 2014-2018 

I 2018 var det en reduksjon i antall innkomne tvistesaker på seks prosent. De største kategoriene blant tvister som kom inn til domstolene i 2018 var

  • alminnelige tvistesaker (45 prosent)
  • saker etter barneloven (18 prosent) 
  • overprøving ved tvangsvedtak (9 prosent)
  • arbeidsrettssaker (7 prosent)

Antallet innkomne meddomsrettssaker var 3 posent lavere i 2018 enn året før. Antallet innkomne meddomsrettssaker har med det gått vesentlig ned de siste to årene. I 2017 kunne mye av nedgangen forklares med en svært lav saksinngang til Oslo tingrett.

I 2018 økte saksinngangen igjen til Oslo tingrett, men likevel er det samlet for alle tingrettene en nedgang i antallet innkomne meddomsrettssaker. Antallet 6-årssaker i tingrettene har vært svakt økende de siste 4-5 årene, og det gir støtte til budskapet fra flere domstoler om at de mest alvorlige/krevende sakene får stadig større betydning for hverdagen i domstolen.

Etter jevn og markant stigning i antallet innkomne enedommersaker i en lang periode fram til og med 2016, gikk antallet innkomne saker noe ned i 2017. Denne utviklingen fortsetter også i 2018. Antall tilståelsespådømmelser er lavere i 2018 enn 2017. 44 prosent av alle dommer i straffesaker ble i 2018 avsagt som tilståelsespådømmelser, uendret fra 2017. Fengslinger utgjorde 21 prosent av alle enedommersaker i 2018, mot 23 prosent i 2017. 

 Antall behandlede saker 2014-2018

Antall behandlede saker

Domstolene har behandlet færre sivile tvistesaker, meddomsrettssaker og enedommersaker i 2018 enn året før.

Siden 2006 har rettsmekling vært et tilbud ved alle tingretter og lagmannsretter. I tingrettene ble det i 2018 avholdt rettsmeklingsmøter i 1 899 saker (1 897 i 2017), og 1 238 saker er registrert som forlikt etter rettsmekling (1 234 i 2017). I 2018 behandlet tingrettene 12 gruppesøksmål, mot fem saker i 2017.

Antall tilståelsespådømmelser er lavere i 2018 enn 2017. 44 prosent av alle dommer i straffesaker ble i 2018 avsagt som tilståelsespådømmelser, uendret fra 2017. 

Antall saker i beholdning 2014-2018

Saker i beholdningDomstolene behandlet flere sivile tvistesaker i 2018 enn det kom nye saker inn, og beholdningen av saker ble dermed noe redusert (-3 prosent). Beholdningen av meddomsrettssaker er ved utgangen av 2018 redusert med 1 prosent siden forrige årsskifte, mens antallet enedommersaker i beholdning økte med 9 prosent.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (mnd)

 

I 2018 var 19 domstoler utenfor målsettingen om saksbehandlingstid for tvistesaker på seks måneder.  Dette er tre flere enn i 2017.

For meddomsrettssaker var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 3,2 måneder i 2018 mot 3,3 måneder i 2017. Av tingrettene var 20 domstoler utenfor målsettingen om en saksbehandlingstid på tre måneder, seks færre enn i 2017. Lav saksinngang de siste to årene og en generell reduksjon i beholdningen av saker i 2017 og 2018 kan ha resultert i at domstolene nå har færre gamle saker liggende til behandling.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for enedommersaker har vært stabil, og godt innenfor målsettingen på én måned de siste årene. I 2018 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for denne sakstypen 0,4 måneder.

Samlet viser årsstatistikken for 2018 at 26 tingretter var utenfor målsettingene for saksbehandlingstid i en eller flere av sakstypene.

Lagmannsrettene

Saksavvikling 2018

Saksavvikling Lagmannsrettene 

 Innkomne saker 2014-2018

Innkomne saker Lagmannsretten 

Lagmannsrettene har som tingrettene hatt reduksjon i antallet sivile ankesaker i 2018.

Lagmannsrettene mottok noen færre straffesaker til prøving i 2018 sammenlignet med 2017. Andelen straffesaker som henvises til behandling (inkludert saker med strafferamme seks år eller mer) var for alle lagmannsrettene samlet 41,5 prosent i 2018. Andelen henviste saker varierer noe mellom lagmannsrettene, mellom 35,8 prosent i Eidsivating og 48,1 prosent i Agder.

Antall innkomne saker som skal realitetsbehandles i lagmannsrettene gikk ned i alle sakstyper bortsett fra bevisankene med strafferamme over 6 år. 

 Antall behandlede saker 2014-2018

Behandlede saker Lagmannretten 

Antallet behandlede anker over dom i sivile saker er redusert i 2018 sammenlignet med 2017.

På straffesakssiden behandlet lagmannsrettene flere begrensede anker i meddomsrett og fullstendige anker over dom, mens antall behandlede fagdommersaker er redusert.

Antall saker i beholdning 2014-2018

 Saker i beholdning Lagmannrettene

I 2018 behandlet lagmannsrettene færre anker over dom i sivile saker enn antallet innkomne saker, og beholdningen av saker er økt.

Beholdningene av fagdommersaker, begrensede anker i medodmsrett og bevisanker i saker med strafferamme under 6 år er lavere ved utgangen av 2018, sammenlignet med status ved årsskiftet 2017/2018. Antall bevisanker med straffesramme over 6 år i beholdning er økt denne perioden.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (mnd)

 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Lagmannsrettene

Saksbehandlingstidene er redusert i alle sakstyper i 2018, sammenlignet med 2017.

Ser vi nærmere på straffesakene, er saksbehandlingstidene lengst i bevisankene. Alle lagmannsrettene har saksbehandlingstider som er lengre enn målet på tre måneder i alle straffesakstypene.

Samlet var saksbehandlingstidene i 2018 lengre enn målet på seks måneder i sivile anker over dom. Det er 5 av 6 lagmannsretter som klarer målet i 2018.

Høyesterett

» Saksavvikling for Høyesterett i 2018 kan du lese her.

Jordskifterettene

Saksavvikling Jordskifterettene 

I 2018 fikk Jordskifterettene inn 1169 saker, noe som er en reduksjon på 12 prosent sammenlignet med 2017. Det er kom inn færre rettsendrende (-9 prosent) og rettsfastsettende (-15 prosent) saker, mens det for skjønn er flere innkomne saker i 2018 enn året før.

Jordskifterettene avgjorde1352 saker i 2018, noe som er en økning på 5 prosent sammenlignet med året før. Lav saksinngang og høyere antall avgjorte saker gjorde at restansen av saker ble markant redusert (-9 prosent).

Det gamle saksbehandlingssystemet, ADMIN, skal etter planen avvikles fra 1/1-2020. Det ligger fortsatt drøyt 100 saker til behandling i det systemet. Basert på tilbakemeldinger via årsrapporteringen for 2018 ser det ut til at de fleste jordskifterettene skal klare å avvikle sine ADMIN-saker i løpet av 2019.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for avgjorte saker registrert i LOVISA (1259 av 1352 avgjorte saker) er på ca 464 dager, eller drøyt 15 mnd.

Til toppen av siden

Til toppen