Årsstatistikk 2018

Årsstatistikken for 2018 er klar for Fredrikstad tingrett og Halden tingrett.

Kort om året 2018

Felles ledelse Fredrikstad tingrett og Halden tingrett

Fra august 2018 ble det etablert felles ledelse mellom Fredrikstad tingrett og Halden tingrett. De er fortsatt to selvst­­­­­­endige domstoler, men har felles sorenskriver og administrasjonssjef. Dommerne ved de to domstolene er krysskonstituert, dvs. at de kan arbeide og avgjøre saker både i Fredrikstad og Halden. På denne måten kan vi på sikt utnytte dommerressursene bedre og mer fleksibelt.

Ny sorenskriver for Fredrikstad tingrett og Halden tingrett
Etter å ha søkt på stillingen ble Arnfinn Agnalt utnevnt som sorenskriver for Fredrikstad tingrett og Halden tingrett i statsråd 19. oktober 2018.

Ny leder for Innstillingsrådet for dommere

Fredrikstad tingretts sorenskriver Arnfinn Agnalt ble i statsråd 2. mars 2018 utnevnt som leder av Innstillingsrådet for dommere for fire år.  Innstillingsrådet er det sentrale organ ved dommerutnevnelser og gir årlig en rekke innstillinger til Kongen i Statsråd. Innstillingsrådet er et frittstående og uavhengig organ. Arbeidshverdagen for Agnalt har blitt endret som følge av utnevnelsen og han har stor reisevirksomhet i forbindelse med arbeidet med å rekruttere dommere til Norges domstoler.  I forbindelse med utnevnelsen ble han intervjuet av domstolmagasinet Rett på Sak: Portrettintervju Rett på sak - Arnfinn Agnalt.

Fredrikstad tingrett bidrar til utviklingsarbeidet

Fredrikstad tingrett har vært en av pilotdomstolene i prosjektet Digitale Domstoler ved Domstoladministrasjonen. Vi deler gjerne våre erfaringer, og totalt 18 ulike domstoler har fått besøk fra oss eller har vært på besøk i Fredrikstad. Det er viktig å dele kunnskap, og ved å dele våre erfaringer med andre domstoler må vi holde oss oppdatert, være nysgjerrige og ikke minst så lærer vi noe nytt hver gang.   

DD-team i Fredrikstad tingrett og Halden tingrett

I Fredrikstad har vi et eget Digitale Domstoler-team (DD-team) som består av sorenskriver, administrasjonssjef, en tingrettsdommer og to saksbehandlere. Disse står for mye av utviklingsarbeidet lokalt ved domstolen.

I Halden tingrett har tilsvarende team bestående av tingrettsdommer og tre saksbehandlere. Det har vært gjennomført intern opplæring i regi av DD-teamet innen ulike tema i 2018.  

Delprosjektleder i Digitale Domstoler fra Fredrikstad tingrett

Fra januar 2018 har administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen vært delprosjektleder for Digitale Domstoler – Kompetanse, Organisasjon og Støtte i Domstoladministrasjonen. Delprosjektet leverer veiledere, informasjonsmateriell, opplæringspakker mv i forbindelse med leveransene i prosjektet og er med i utviklingsarbeidet i Digitale Domstoler. Hovedfokus høsten 2018 var utrullingen av Aktørportalen til alle domstoler, som var en stor milepæl. Alle domstoler i Norge mottar nå saker digitalt i tvistesaker.

Kursing av advokater gjennom Advokatforeningen
Saksbehandler Isak Dammann og administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen bidro med et lengre innlegg på vårkurset til Advokatforeningene i Østfold og Follo. Stor fokus på enhetlig behandling av sakene i domstolen og hvilke krav vi setter til advokatene når de sender inn saker i Aktørportalen.   

I desember var vi igjen invitert av Advokatforeningen til å holde forberedende kurs for advokater som skulle på Aktørportalen i Halden.  Dette i forbindelse med at Aktørportalen ble obligatorisk i bruk fra 15. september 2018, samt at Halden tingrett ble Aktørportaldomstol 22. november 2018.  Sorenskriver Arnfinn Agnalt, administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen og saksbehandler fra Fredrikstad tingrett Magnus Cato Andersen gjennomførte kurset i samarbeid med ansatte ved Halden tingrett. En nyttig gjennomgang iflg. Advokatforeningen.  

Utviklingsarbeid internt i domstolene

I Fredrikstad tingrett og Halden tingrett har vi fått to digitale saler i 2018. Dette gjør at vi kan gjennomføre rettsmøter digitalt. Salene blir rigget av våre egne ansatte. Lars-Erik Karrestad i Halden og Isak Dammann og Magnus Cato Andersen i Fredrikstad har alle hatt bruk for sin IKT-kompetanse i kombinasjon med drill og skrutrekker for å få på plass utstyr.

Aktørmøter viktig for god kommunikasjon

Domstolene i Fredrikstad og Halden har gode erfaringer med å gjennomføre aktørmøter. I løpet av 2018 har vi hatt flere møter med påtalemyndighetene, Namsfogden, faste forsvarere, tolkebyrå, bostyrere, eiendomsmeglere og begravelsesbyrå. Samhandling, effektiv saksbehandling og kommunikasjon er tema som blir tatt opp i disse møtene.

Fagdager og internkurs

I Halden tingrett har de hatt lang tradisjon for å holde interne fagdager. Siden høsten 2018 har Fredrikstad tingrett og Halden tingrett hatt noen felles fagdager. Ulike tema blir tatt opp, og både interne og eksterne ressurser har bidratt.

KRUT –KvalitetsRammeverk for UTvikling -videre arbeid

Fredrikstad tingrett har jobbet forsiktig videre med brukerfokus i forbindelse med sitt arbeid med KRUT. Tidligere dommerfullmektiger ved Fredrikstad tingrett Martin Jonassen og Alexander Venås holdt et lite miniseminar for saksbehandlerne om formkrav til stevninger og tilsvar i sivile saker. Ved å øke kompetansen til våre saksbehandlere om dette, vil besøkende ved tingretten få bedre veiledning ,og saksbehandlerne kan avlaste dommerne i veiledningsarbeidet.


Ledernettverk med Sunnmøre tingrett og Sogn og Fjordane tingrett

Fredrikstad tingrett og Halden tingrett har sammen med Sunnmøre tingrett og Sogn og Fjordane tingrett etabler ledernettverk. I nettverkssamlingen i 2018 var det fokus på nye arbeidsmåter og arbeidsformer, utviklingsarbeidet som pågår, felles ledelse og utfordringer der, kompetanseheving og de økonomiske utfordringene som domstolene står i pr. i dag.

Vitnestøtte i Halden

Høsten 2018 startet Halden tingrett arbeidet mot Østfold Røde Kors og Halden Røde Kors for å etablere vitnestøtte ved tingretten. Avtale ble signert like før jul. Ann-Christin Eriksen vil være kontaktperson for ordningen i Halden. Kurs vil bli gjennomført 26. februar 2019 i Halden tingretts lokaler. Lokale ressurser blir benyttet både som kursleder og bidragsytere denne dagen. Fint oppslag i Halden Arbeiderblad: Halden Arbeiderblad - vi trenger medmennesker.

Vitnestøtte i Sarpsborg

Administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen i Fredrikstad tingrett har gjennomført kurs for nye vitnestøtter ved Sarpsborg tingrett. En av Fredrikstads vitnestøtter holdt også innlegg på samme kurs. Sarpsborg tingrett var tredje domstol i Østfold som etablerte vitnestøtte.

Ny giv for tvisteloven

Tingrettsdommer Tina Bergstrøm har vært med i arbeidsgruppen som har vært nedsatt for å jobbe med et forslag til felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene.

Arbeidsgruppens utgangspunkt har vært at det både er mulig og ønskelig å oppnå de opprinnelige formålene med tvisteloven i større grad enn man har gjort til nå. Tvisteloven inneholder en rekke verktøy som ikke er tilstrekkelig utnyttet. Siktemålet med arbeidsgruppens forslag er å legge til rette for at dommerne og advokatene kan utnytte disse verktøyene på en bedre måte. I tillegg har det vært et formål med arbeidet å bidra til en mer enhetlig og forutsigbar praksis ved norske tingretter og lagmannsretter. Forslag til felles retningslinjer ble fremlagt i januar 2019.

Hanne Dahl-Johansen ble pensjonist – tilbake som rettsvitne

Hanne Dahl-Johansen ble pensjonist 1. juni 2018 etter 27 år som saksbehandler ved Fredrikstad tingrett. Hun har vært saksbehandler innen de fleste saksområder ved tingretten, men har i stor grad arbeidet med skiftespørsmål og enedommersaker (tilståelsessaker og fengslinger). Hanne ble takket av på årets sommeravslutning som tradisjonen tro ble lagt til Hannes hytte på Hvaler. Vi takker Hanne for at hun har vært en sterk bidragsyter inn i arbeidet ved domstolen. Vi er glad for at hun fortsatt er aktiv i tingretten som rettsvitne i dag.  

Regional samling i regi av Heggen og Frøland tingrett 1.11.2018

Heggen og Frøland arrangerte regional samling for domstolene i Østfold på Mysen. Samlingen startet med en omvisning ved Indre Østfold, hvor vi fikk god innsikt i hvordan hverdagen i et fengsel er.
 
Dagen etter hadde vi interessante innlegg fra blant annet riksadvokat Tor-Aksel Busch, innlegg fra DAs Iwar Arnstad om problemstillinger ved sosial medier, GDPR – hva betyr det for ansatte ved Knut B. Kaspersen i Datatilsynet, innlegg vedr. Øst politidistrikt og konsekvenser og endringer i forhold til tingrettene ved politiinspektør Agnes Beate Morland Hemiø. Dagen ble avsluttet med innlegg fra tingrettsdommer Kristine Schilling ang. erfaringene hennes fra en omfattende straffesak i første instans. Heggen og Frøland tingrett hadde lagt mye arbeid i å lage et godt program som hadde mange gode og interessante foredragsholdere. Vel gjennomført.

Saksavvikling 2018 Fredrikstad tingrett

Straffesaker

I løpet av 2018 innkom det 779 enedommersaker til tingretten. Tilsvarende tall i 2017 var 772 saker.  Av innkomne saker var det bl.a.:

 • 151 fengslingsbegjæringer (217 begjæringer i 2017)
 • 191 begjæringer om pådømmelse i tilståelsessaker (201 begjæringer i 2017)
 • 78 begjæringer i veitrafikksaker, dvs. beslag av førerkort, klage på gebyr mv. (65 begjæringer i 2017)
 • 18 begjæringer om besøks- eller kontaktforbud (30 begjæringer i 2017)
 • 60 begjæringer om ransaking eller beslag (91 begjæringer i 2017)
 • 152 begjæringer om oppnevnelser (149 begjæringer i 2017)

 

Saksutvikling enedommer-saker 2009-2018 innkomne saker    

2009: 800
2010: 640
2011: 631
2012: 681
2013: 675
2014: 556
2015: 712
2016: 715
2017: 772 (+57)
2018: 779 (+7)
    

Det ble i 2018 avsagt 171 dommer i tilståelsessaker, en økning på 33 dommer fra 2017.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i enedommersaker er 13 dager i 2018, dette er en nedgang på 2 dager fra 2017. Saksbehandlingstiden er tilfredsstillende i forhold til Stortingets og Domstoladministrasjonens mål for gjennomsnittlig saksbehandlingstid som er én måned.

Meddomsrettssaker – hovedforhandlinger i tingretten

I 2018 innkom det 197 meddomsrettssaker til behandling, en nedgang på 50 saker fra i fjor.  I 2018 innkom det 17 seksårssaker mot 16 saker i 2017. Tiltalebeslutningene i disse sakene har i stor grad dreid seg om alvorlig narkotikakriminalitet, voldtekt/seksuell omgang med barn, grove ran og voldssaker.

Saksutvikling meddomsrettssaker 2009-2018                                                          

2009: 216
2010: 246
2011: 176
2012: 213
2013: 218
2014: 206
2015: 277
2016: 283
2017: 247 (-36)
2018: 197 (-50)


Oversendelser av straffesaker fra Øst politidistrikt viser nok en gang en dramatisk nedgang. Vi må tilbake til 2011 for å finne så lave tall. Fredrikstad tingrett behandler fortsatt svært gamle saker, og dette fører til strafferabatter. Det er belastende for den tiltalte, men også for de fornærmede og vitner som må vente lenge på å få forklart seg slik at saken kan bli pådømt.

Det ble avsagt 157 dommer i tingretten i 2018, mot 186 i 2017.

Saksbehandlingstiden for meddomsrettsaker er 112 i 2018, mot 130 dager i 2017 for saker med strafferamme over 6 år (seksårssaker). For alminnelige meddomsrettssaker er saksbehandlingstiden på 79 dager i 2018 mot 104 dager i 2017. Det er her klart en sammenheng mellom færre inngående saker og nedgangen i saksbehandlingstiden for straffesaker.  

Fristoversittelser 2018
Fristoversitting (§ 275 første ledd) 20 saker  (30 i 2017)
Fristoversitting (§ 275 annet ledd) 7 saker hvorav 6 satt i varetekt og 1 tiltalte var under 18 år på gjerningstidspunktet

§ 275. Retten fastsetter så snart som mulig tid og sted for hovedforhandlingen og underretter påtalemyndigheten, forsvareren og bistandsadvokaten. Om ikke særlige forhold er til hinder, skal hovedforhandling berammes senest to uker etter at saken kom inn til tingretten, jf. § 262 første punktum, eller anke til lagmannsretten er henvist til ankeforhandling, jf. § 325.

Hovedforhandling skal avholdes så snart som mulig. Om ikke særlige forhold er til hinder, skal hovedforhandlingen være påbegynt innen seks uker etter at saken kom inn til tingretten, og innen åtte uker etter at anke til lagmannsretten er henvist til ankeforhandling, dersom den siktede;  

 
a) var under 18 år da forbrytelsen ble begått, eller
b) er varetektsfengslet når saken berammes

Blir en frist som nevnt i første eller annet ledd ikke holdt, skal grunnen opplyses i rettsboken.

Årsak til fristoversittelsene skyldes problemer med berammelser av saker hvor statsadvokatene er aktorer. Det er også berammet tett både hos retten, forsvarere og bistandsadvokater.

Sivile saker

Tvistesaker

I løpet av 2018 mottok tingretten 235 tvistesaker til behandling. For 2017 var antallet mottatte saker 236.

Det er 105 uavgjorte tvistesaker pr. 31.12.2018 (97 uavgjorte saker pr. 31.12.2017). Det ble avgjort 247 tvistesaker i 2018 tilsvarende tall i 2017 var 228.  De innkomne tvistesaker fordelte seg slik i 2018 (tall for 2017 i parentes):

 • 46 foreldretvister (63)
 • 101 alminnelige tvistesaker (97)
 • 17 farskapssaker (7)
 • 16 arbeidsrettssaker (9)
 • 27 overprøvingssaker ved tvangsinngrep (barnevernssaker og psykisk helsevernsaker) (32)

Saksutvikling tvistesaker 2009-2018

2009: 183
2010: 209
2011: 252
2012: 218
2013: 223
2014: 233
2015: 196
2016: 231
2017: 236
2018: 235

 Antall saker har vært stabilt de siste årene. Mens vi har hatt en nedgang i saker etter barneloven (foreldretvister, har vi hatt en stor økning i arbeidsrettssaker. Disse sakene er arbeidskrevende.

For øvrig behandler tingretten andre tvistesaker som gjeldskrav, tvister om fast eiendom, erstatning i og utenfor kontrakt, avtalerett m. v.

Skjønn

Det er innkommet ti skjønnsbegjæringer i 2018, mot ni i 2017.   

Saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for tvistesaker er 146 dager. Saksbehandlingstiden i fjor var 157 dager. Hovedforhandling i saker etter allmennprosess ble påbegynt for sent i 18 saker i 2018, samme nivå i 2017. Avgjørelse ble avsagt for sent i 13 saker (14 i 2017). I småkravsaker har tingretten oversittet fristen for å avslutte saker ved 7 tilfeller, mot 8 i 2017. Til tross for dette er saksbehandlingstiden fortsatt innenfor Stortingets og Domstoladministrasjonens veiledende norm for sivile saker på 180 dager.

Rettsmekling

Det er i 2018 foretatt rettsmekling i 30 saker, hvorav 63% av sakene ble forlikt under rettsmeklingsmøtet. Tilsvarende tall er 22 saker i 2017, hvor 73% av sakene ble forlikt under rettsmeklingsmøtet. Dette resultatet er vi fornøyd med.

Fordelen med rettsmekling er at partene blir enige om en løsning som alle partene kan leve med. En mekler hjelper partene til å komme fram til enighet ved å få innblikk i hva slags interesser og behov partene har, og vil prøve å skape en dialog preget av forståelse og enighet. Det innebærer som regel at partene må være innstilt på et kompromiss sammenlignet med sitt opprinnelige standpunkt. Rettsmekling foregår for lukkede dører og uten rettsmøte. Partene unngår dermed den publisiteten som ordinær rettsbehandling kan medføre.

Skiftesaker

Konkurs og gjeldsforhandling mv.

Det har i 2018 innkommet 120 nye konkurssaker (128 i 2017). Retten startet 2018 med en restanse på 29 saker (44 i 2017).  Bo er åpnet i 34 saker i 2018, mot 39 i 2017. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker der bo har vært åpnet (i dager for saker avgjort i perioden) er 104 i 2018 mot 205 i 2017, 192 i 2016 og 130 i 2015.

Gjeldsordninger

2014: 40
2015: 53
2016: 37
2017: 55
2018: 33

Det er i 2018 innkommet 33 gjeldsordningssaker mot 55 i 2017.

Dødsfallsbehandling

Fredrikstad tingrett behandlet 738 dødsfall i 2018 (725 dødsfall i 2017). 6av dødsfallene gjaldt personer som var bosatt i andre kommuner enn Fredrikstad og Hvaler.


Dødsbo

Ved Fredrikstad tingrett er det åpnet offentlig skifte i 24 dødsboer i 2018, mot 22 i 2017.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for dødsbobehandling er 245 dager i 2018 mot 286 dager i 2017. Veiledende norm for behandling av dødsbo er ett år. Tingretten er godt innenfor saksbehandlingstiden for boer.


Tvangssaker


Fredrikstad tingrett har i 2018 mottatt 365 tvangssaker. Antall saker i 2017 var 329 saker. 
Sakene for 2018 fordelte seg slik (tall for 2017 i parentes):

 • 7 fravikelser (4)
 • 7 tvangsoppløsninger av sameie (1)
 • 311 tvangssalgssaker, inkl. borettsandeler, adkomstdokumenter, fast eiendom (302)
 • 29 klager over utlegg (31)

 

Det har i 2018 vært en økning i tvangssalgssaker.  

Saksutvikling tvangssalgssaker 2010-2018

2010: 411
2011: 395 (-16)
2012: 325 (-70)
2013: 407 (+82)
2014: 402 (-5)
2015: 270 (-162)
2016: 302 (+32)
2017: 285 (-17)
2018: 311 (+26)

Saksavvikling 2018 Halden tingrett

Straffesaker

I løpet av 2018 innkom det 1027 enedommersaker til tingretten. Tilsvarende tall i 2017 var 1356. Av innkomne saker var det bl.a.:

 • 529 fengslingsbegjæringer
 • 93 begjæringer om pådømmelse i tilståelsessaker
 • 29 begjæringer i veitrafikksaker, dvs. beslag av førerkort, klage på gebyr mv
 • 12 begjæringer om besøks- eller kontaktforbud
 • 51 begjæringer om ransaking eller beslag
 • 130 begjæringer om oppnevnelser

Saksutvikling enedommer-saker 2014-2018 innkomne saker

2014: 1648
2015: 1450 (-198)
2016: 1298 (-152)
2017: 1356 (+57)
2018: 1027 (-329)  

Det ble i 2018 avsagt 86 dommer i tilståelsessaker, en nedgang fra 2017.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 6 dager i 2018 mot 13 dager i 2017, en nedgang på hele 7 dager. Saksbehandlingstiden er meget tilfredsstillende i forhold til Stortingets og Domstoladministrasjonens mål for gjennomsnittlig saksbehandlingstid som er én måned.

Meddomsrettssaker – hovedforhandlinger i tingretten

I 2018 innkom det 143 meddomsrettssaker til behandling, en nedgang på 63 saker fra i fjor.  I 2018 innkom det 29 seksårssaker mot 25 saker i 2017. Tiltalebeslutningene i disse sakene har i stor grad dreid seg om alvorlig narkotikakriminalitet, voldtekt/seksuell omgang med barn, grove ran og voldssaker.

Saksutvikling meddomsrettssaker 2014-2018

2014: 219
2015: 195
2016: 180
2017: 206
2018: 143 (-63)  

Oversendelser av straffesaker fra Øst politidistrikt viser nok en gang en dramatisk nedgang. Dette er svært lave tall fra påtalemyndigheten. Det ble avsagt 138 dommer i tingretten i 2018, mot 151 i 2017.
Saksbehandlingstiden for meddomsrettsaker er 105 i 2018, mot 88 dager i 2017
 
Fristoversittelser 2018

Fristoversitting (§ 275 første ledd) 13 saker
Fristoversitting (§ 275 annet ledd) 23 saker hvorav 22 satt i varetekt og 1 hvor tiltalte var under 18 år på gjerningstidspunktet

§ 275. Retten fastsetter så snart som mulig tid og sted for hovedforhandlingen og underretter påtalemyndigheten, forsvareren og bistandsadvokaten. Om ikke særlige forhold er til hinder, skal hovedforhandling berammes senest to uker etter at saken kom inn til tingretten, jf. § 262 første punktum, eller anke til lagmannsretten er henvist til ankeforhandling, jf. § 325.

Hovedforhandling skal avholdes så snart som mulig. Om ikke særlige forhold er til hinder, skal hovedforhandlingen være påbegynt innen seks uker etter at saken kom inn til tingretten, og innen åtte uker etter at anke til lagmannsretten er henvist til ankeforhandling, dersom den siktede;

 

Blir en frist som nevnt i første eller annet ledd ikke holdt, skal grunnen opplyses i rettsboken.

Tvistesaker

I løpet av 2018 mottok tingretten 73 tvistesaker til behandling. For 2017 var antallet mottatte saker 79, en liten nedgang i antall saker.  

Det er 34 uavgjorte tvistesaker pr. 31.12.2018. Det ble avgjort 76 tvistesaker i 2018 tilsvarende tall i 2017 var 78.  Blant de innkomne tvistesaker fordelte de seg slik i 2018:

 • 25 foreldretvister
 • 25 alminnelige tvistesaker
 • 3 farskapssaker
 • 5 arbeidsrettssaker
 • 11 overprøvingssaker ved tvangsinngrep (barnevernssaker og psykisk helsevernsaker)

Saksutvikling tvistesaker 2014-2018

 2014: 85
2015: 69
2016: 77
2017: 79
2018: 73


Antall saker har vært stabilt de siste årene. For øvrig behandler tingretten andre tvistesaker som gjeldskrav, tvister om fast eiendom, erstatning i og utenfor kontrakt, avtalerett m. v.

Skjønn

Det er innkommet en skjønnsbegjæring i 2018.  

Saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for tvistesaker er 173 dager. Saksbehandlingstiden i fjor var 151 dager. Hovedforhandling i saker etter allmennprosess ble påbegynt for sent i 6 saker i 2018. Avgjørelse ble avsagt for sent i 2 saker. I småkravsaker har tingretten oversittet fristen for å avslutte saker ved ett tilfelle. Saksbehandlingstiden fortsatt innenfor Stortingets og Domstoladministrasjonens veiledende norm for sivile saker på 180 dager.

Rettsmekling

Det er i 2018 foretatt rettsmekling i 15 saker, hvorav 42% av sakene ble forlikt under rettsmeklingsmøtet.

Fordelen med rettsmekling er at partene blir enige om en løsning som alle partene kan leve med. En mekler hjelper partene til å komme fram til enighet ved å få innblikk i hva slags interesser og behov partene har, og vil prøve å skape en dialog preget av forståelse og enighet. Det innebærer som regel at partene må være innstilt på et kompromiss sammenlignet med sitt opprinnelige standpunkt. Rettsmekling foregår for lukkede dører og uten rettsmøte. Partene unngår dermed den publisiteten som ordinær rettsbehandling kan medføre.

Skiftesaker

Konkurs og gjeldsforhandling mv.

Det har i 2018 innkommet 59 konkurssaker. Retten startet 2018 med en restanse på 32 saker. 

Dødsfallsbehandling

Halden tingrett behandlet 293 dødsfall i 2018.

Tvangssaker

Halden tingrett har i 2018 mottatt 134 tvangssaker. Antall saker i 2017 var 145 saker. 
Sakene for 2018 fordelte seg slik:

 • 4 fravikelser
 • 107 tvangssalgssaker, inkl. borettsandeler, adkomstdokumenter, fast eiendom
 • 9 klager over utlegg

Utvikling av innkomne tvangssalgssaker 2014-2018

2014: 217
2015: 156
2016: 165
2017: 113
2018: 107    


Tallene for tvangssalg er stabile, men har over tid hatt en merkbar nedgang. 

 Bemanning 2018

Fredrikstad tingrett og Halden tingrett har i 2018 vært bemannet med felles sorenskriver og administrasjonssjef. Fredrikstad tingrett har tre faste dommere, tre dommerfullmektiger, ni saksbehandlere og en saksbehandler i praksis gjennom Din Utvikling/NAV. 
Halden tingrett har tre faste dommere, to dommerfullmektiger og fem saksbehandlere.

 Fredrikstad 18. januar 2019

Sorenskriver Arnfinn Agnalt og administrasjonssjef Wendla Dehli Evensen

 

Til toppen