Om domstolen

Gjøvik tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik.

 

Embetet grenser i øst mot Hedmark, i sør mot Romerike og Oslo, i vest mot Ringerike og Valdres og i nord mot Gudbrandsdalen. Både geografisk, befolkningsmessig og næringsmessig er embetet meget variert – fra typiske forstadsområder i sør til fjellområder i nord. Befolkningen er på nærmere 93.000.

Domstolens faste kontorsted er i Gjøvik sentrum, men det settes også rett andre steder i rettskretsen.

De dømmende oppgavene i Gjøvik tingrett er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Domstolen består av 6 dommere og 10 saksbehandlere.


Åpningstider:

15.09 - 14.05: 08.00 - 15.45

15.05. - 14.09: 08.00 - 15.00


Telefonhenvendelse i skiftesaker mottas daglig i tidsrommet 10.00 - 14.00.

Veiledning i skiftesaker gis etter avtale tirsdager og torsdager kl 12.30 - 15.00. Ta kontakt med tingretten for å avtale tid.

 Til toppen