Bli dommerfullmektig

Bilde av tre dommere i ulik alder
En dommerfullmektig har mange av de samme oppgavene som de andre dommerne i tingretten

Nettside for deg som er nysgjerrig på å jobbe som dommerfullmektig ved en av landets tingretter.

Hva gjør en dommerfullmektig?

Dommerfullmektiger utfører mange av de samme oppgavene som en tingrettsdommer – og dømmer både i straffesaker og i sivile saker. Ansettelsestiden er inntil to år, men kan forlenges til tre år (se domstolloven § 55 g  på lovdata.no) 
Som dommerfullmektig vil du få veiledning av en dommer/sorenskriver.

Bred og verdifull erfaring

Som dommerfullmektig får du bred erfaring fra mange ulike sakstyper og problemstillinger. Du får også verdifull erfaring i å lede rettsmøter og i å ta avgjørelser. Stilling som dommerfullmektig gir dessuten en god innføring i dommeryrket og arbeidet i domstolene. Som dommerfullmektig får du i tillegg innsikt i hvordan advokater og påtalemyndigheten arbeider.

Det er til sammen cirka 160 stillinger som dommerfullmektig ved landets 66 tingretter.

I 2014 var det en liten overvekt av kvinnelige dommerfullmektiger. Dommerfullmektigene har i snitt fem års yrkeserfaring etter jusstudiet.

Dommerfullmektigens myndighetsområde

For å kunne dømme må dommerfullmektiger ha fullmakt (se domstolloven § 23). Vanlig praksis er at dommerfullmektiger etter kort tid får en spesiell fullmakt til å lede hovedforhandling og avsi dommer i utvalgte saker. Etter at dommerfullmektiger har fått tilstrekkelig opplæring og erfaring i dommerfunksjonen, vil domstolleder utstede en alminnelig fullmakt. Denne gir dommerfullmektiger anledning til å arbeide med de aller fleste saker på lik linje med ordinære tingrettsdommere.

Loven setter noen grenser for hvilke saker en dommerfullmektig kan få fullmakt til å administrere. En dommerfullmektig kan for eksempel ifølge straffeprosessloven ikke dømme i en straffesak som etter loven kan medføre fengsel i mer enn 6 år.

Mer detaljerte bestemmelser om blant annet dommerfullmektigers ansettelse, funksjonstid, myndighetsområde finner du i Rundskriv G-46/1999 på Justisdepartementets nettsider.

Hva kreves?

Ved ansettelse av en dommerfullmektig legges det vekt på karakterer fra jusstudiet og arbeidspraksis etter studiet. Yrkeserfaring før og under studiet kan det også tas hensyn til. Søkere må ha evne til å arbeide selvstendig og til å samarbeide, samt ha en god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Utlysning og ansettelse

Stillinger som dommerfullmektiger kunngjøres offentlig og ansettes i vanlig konkurranse. Vanligvis vil det bli gjennomført intervju med aktuelle søkere, og det innhentes opplysninger fra oppgitte referanser. I forbindelse med ansettelsen vil det bli innhentet politiattest. Dommerfullmektiger ansettes av domstolleder uten behandling i tilsettingsråd.

Lønns- og arbeidsforhold

Dommerfullmektigenes lønnsbetingelser følger av om dommerfullmektigene er organiserte i Dommerfullmektigforeningen (DFF) eller ikke.

Dommerfullmektiger som er medlemmer i DFF har oppstartlønn på 489.000,- pr. år. Lønnen øker til kr. 511.000,- etter 12 måneder og kr. 535.200,- etter 24 måneder. 

Dommerfullmektiger som er uorganiserte har oppstartlønn på 483.500,- pr. år. Lønnen øker til kr. 507.200,- etter 12 måneder og kr. 533.000,- etter 24 måneder. 

For dommerfullmektiger ved Oslo tingrett (Dommerfullmektig 1), er lønnen kr. 576.000,- pr. år fra 24 måneder. Lønnen øker til kr. 605.000,- fra 36 måneder og fra 48 måneder til
kr. 607.500,-. 

Dommerfullmektigstillingene følger hovedtariffavtalenes bestemmelser. 

Dommerfullmektigforeningen (DFF) organiserer dommerfullmektiger. Foreningen har et styre bestående av fem styremedlemmer, og hovedarbeidsområdet er medlemmenes lønns- og arbeidsforhold.

Praksiskravet for advokatbevilling

Etter å ha praktisert i to år som dommerfullmektig oppfyller du kravene for å få advokatbevilling (se domstolloven § 220). Forutsetningen er at du også har gjennomført og bestått det såkalte advokatkurset med avsluttende eksamen, (se advokatforskriften § 8-2). Praksis i ett år som dommerfullmektig kvalifiserer som den prosedyrepraksis som kreves for å få advokatbevilling (se advokatforskriften § 8-1).

Oversikt over ledige stillinger.


Til toppen