Om domstolen

Sør-Gudbrandsdal tingrett er førsteinstansdomstol for Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu og Sør-Fron kommuner.Tingretten har felles ledelse med Nord-Gudbrandsdal tingrett. 

Tinghuset er lokalisert til Lillehammer.                                                                                     De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.                                                               Domstolen består av sorenskriver, tingrettsdommer, dommerfullmektig og 5 saksbehandlere.

Til toppen