Historikk

Denne siden gir en kort oversikt over historien til jordskifteretten.

Grensemerke

Kontoret for Glåmdal jordskifterett,eller utskiftningsrett som det het langt tilbake i tid, lå fram til 1.1.1985 i Hamar. Anders Haakenstad var den siste jordskiftedommeren ved Glåmdal jordskifterett med lokalisering i Hamar.

Den 12. juli 1968 fattet Stortinget et vedtak som la grunnlag for en ny lokalisering av retten. Stortinget vedtok å kjøpe tilbake eiendommen Lier, Varald og Bogen, en skogeiendommen på mer enn 100 000 dekar, fra Sverige til Norge.

Eiendommen lå i hovedsak i Kongsvinger kommene, men til dels også i Eidskog kommune. I vedtaket ble det tatt inn et punkt om at store deler av eiendommen skulle videreselges til private for å styrke deres næringsgrunnlag. Dette ville medføre store transaksjons – og omarronderingsforhold.

For å klare dette, rekvirerte staten v/Landbruksdepartementet to saker for Glåmdal jordskifterett, sakene 3/1969 og 12/1970. Begge omfattet hver for seg henimot 100 000 dekar. Det ble konstituert egen jordskiftedommer, Ola Kirkeberg, for å administrere disse sakene. Et eget ”underkontor” for Glåmdal jordskifterett ble opprettet i Kongsvinger sommeren 1970 med 2 fast ansatte i tillegg til dommeren.

Opptil 15 – 20 sesongansatte var engasjert i skogtakst og grenseavmerking. Dette var før EDB – maskinenes tid. Det ble et stort arbeidspress både med markarbeid og beregningsmessig arbeid, for eksempel areal - og verdiberegninger, skifteplanarbeid m.m.

I ettertid fulgte flere store jordskiftesaker, både i utmark og innmark. Jordskifteretten i Kongsvinger ble etter hvert kjent for å administrere store saker av forskjellige kategorier. Noe som var en naturlig konsekvens av næringsgrunnlaget i denne delen av fylket.

Den 1.1.1985 ble jordskiftedommer Anders Haakenstad fylkesjordskiftesjef i Hedmark. Fra denne dato ble Glåmdal jordskifterett lokalisert til Kongsvinger med jordskiftedommer Ola Kirkeberg som leder. Han ble avløst av jordskiftedommer Arne Homb 1.1.1988.

11. april 2013 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Glåmdal jordskifterett og Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett med felles ledelse og samarbeid. Denne avtalen ble gjort permanent 11. august 2017 ved utnevnelse av Trond Ivar Tømmervold som felles jordskifterettsleder.

Fra januar 2017 har Glåmdal jordskifterett vært samlokalisert med Glåmdal tingrett.

I dag består Glåmdal jordskifterett av i alt syv ansatte: en jordskifterettsleder, tre jordskiftedommere, to overingeniører og en saksbehandler.

 

Til toppen