Avgjørelser

De vedtak som offentliggjøres her, er vedtak som er behandlet i utvalgets møter. Dette innebærer at vedtak i klagesaker hvor klagen må avvises fordi det ikke foreligger klageadgang etter loven eller vedtak som fattes etter skriftlig behandling, som regel ikke publiseres.

Det dreier seg først og fremst om klager hvor klagefristen er utløpt eller klagen gjelder forhold som ikke kan overprøves av Tilsynsutvalget. Svært mange klager fordi de er uenige i rettens avgjørelse. Dette er forhold som kan brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning, og som derfor ikke kan prøves av utvalget, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd.

Til toppen