18. september

Sak 36/13: Dommeratferd. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage på tingrettsdommer for opptreden under hovedforhandling. Klager mente dommeren virket uforberedt, uinteressert og at han kom med kritikkverdige uttalelser under forhandlingsmøtet. Videre anførte klager at dommeren feilaktig la til grunn at partene tidligere hadde inngått et utenrettslig forlik, at han besluttet å avskjære videre vitneførsel og at han ikke avhørte motparten. Tilsynsutvalget uttalte at det ikke var sannsynliggjort kritikkverdig dommeratferd, slik klager beskrevet det. Klagers fremstilling av dommerens opptreden var ikke bekreftet, hverken av innklagede eller av motpartens prosessfullmektig. Tilsynsutvalget konkluderte med at innklagede ikke hadde opptrådt i strid med god dommerskikk. Klagen ble avvist i den utstrekning den gjaldt forhold som kunne danne grunnlag for ugyldighetssøksmål etter tvisteloven § 19-12. Utvalget fant etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor dommeren.

Til toppen