21. mars

Sak 61/12: Dommeratferd. Sen saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage på dommerfullmektig som var ansvarlig dommer i sak om offentlig skifte av dødsbo. Klageren, som representerte en av avdødes slektninger, anførte at dommerfullmektigen hadde manglende kontroll med bobestyrers arbeid og framdriften i saken.

Tilsynsutvalget var enig med klageren i at bobehandlingen i denne saken hadde tatt lang tid, men kunne ikke se at dommerfullmektigen kunne klandres for dette. Hun hadde besvart henvendelser fra klageren fortløpende, og også rettet de nødvendige henvendelser til bobestyrer for å følge opp hans arbeid. Det var derfor ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor dommerfullmektigen.

 

Sak 105/12: Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage på dommerfullmektig og sorenskriver for deres behandling av sak om dødsboskifte. Klageren, som var en slektning av avdøde, anførte at de innklagede dommerne unnlot å besvare hans spørsmål, at de holdt tilbake informasjon av betydning for saken og at det er grunn til å tro at et testamente ulovlig har blitt unndratt offentliggjøring etter testators død.

Tilsynsutvalget kom til at klagerens henvendelser til retten var besvart på en god nok måte. Anførselen om at dommerne tilbakeholdt informasjon og at det skal finnes et testamente som dommerne vet om og som er blitt unndratt offentlighet var åpenbart grunnløs.  Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor dommerne.

Sak 107/12: Dommeratferd. Sen saksbehandling. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage på sorenskriver for håndteringen av en innsynsbegjæring og for saksbehandlingen i forbindelse med oppnevning av sakkyndig. Klageren mente tingretten har nektet å behandle en begjæring om innsyn i straffesaksdokumenter og at tingretten i et hemmelig rettsmøte avsagt en kjennelse om oppnevning av sakkyndig i strid med loven.

Tilsynsutvalget mente det ikke var grunnlag for å si at sorenskriveren hadde forsømt seg ved oppfølgingen av saken. Utvalget mente sorenskriveren heller ikke kunne lastes for saksbehandlingen i forbindelse med klagers anke over beslutningen om oppnevning av sakkyndig. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor sorenskriveren.

 

Sak 3/13: Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. En tingrettsdommer var innklaget for å ha formidlet usanne opplysninger om klager og for å ha brutt taushetsplikten. Tilsynsutvalget mente at den informasjonen dommeren hadde formidlet ikke var taushetsbelagt. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor tingrettsdommeren.

Sak 4/13: Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. En tingrettsdommer var innklaget for å ha formidlet opplysninger om klager og for å ha brutt taushetsplikten. Tilsynsutvalget mente at den informasjonen dommeren hadde formidlet ikke var taushetsbelagt. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor tingrettsdommeren.

 

Sak 7/13: Sen saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage på tre lagdommere for saksbehandlingstiden i en sivil sak om garantiansvar. Klager anførte blant annet at saken ikke ble tilstrekkelig prioritert og at det ble gitt uriktige opplysninger om årsaken til at domsavsigelsen ble forsinket. Tilsynsutvalget viste til at prosessfullmektigene ble informert underveis om forsinkelsene, herunder om domskrivende dommers sykemeldinger. Videre viste utvalget til at forsinkelsene skyldtes uforutsette omstendigheter og at det ikke var holdepunkter for å si at det var gitt uriktige opplysninger om årsakene til forsinkelsene. Utvalget mente la til grunn at den aktuelle saken var arbeidskrevende og domskrivende dommer ikke kunne klandres for saksbehandlingstiden. Det var heller ikke grunnlag for å klandre de to øvrige dommerne for ikke å ha tatt ansvar for domskrivingen. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor noen av lagdommerne.             

 

Til toppen