24. juni

Sak 14/13: Dommeratferd. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage på tingrettsdommer for dommerens behandling av sak etter barneloven. Klageren (en av prosessfullmektigene) anførte blant annet at innklagede dommer var forutinntatt og at behandlingen av saken var påvirket av dommerens nære relasjoner til den fagkyndige meddommeren og til den rettsoppnevnte sakkyndige.

Tilsynsutvalget uttalte at habilitetsspørsmål ikke kan vurderes av utvalget, men at det kan være vanskelig å skille habilitetsspørsmål og dommeretiske spørsmål klart fra hverandre. Utvalget uttalte at det ikke bør benyttes sakkyndige eller fagkyndige i retten som dommeren har eller har hatt en nær relasjon til. Tilsynsutvalget fant ikke tilstrekkelig grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor dommeren.

 

Sak 13/13: Dommeratferd og sen saksbehandling. Disiplinærtiltak. Kritikk. Klage på tingrettsdommer for sen ferdigstillelse av dom i sivil sak om prisavslag og erstatning for mangler etter kjøp av eierseksjoner. Hovedforhandling ble avholdt i perioden 15.-18. november 2011. Dom ble avsagt 3. desember 2012. Klagerne (beboerne) anførte at den medgåtte tid var for lang og gikk på bekostning av dommens kvalitet og resultat.

Tilsynsutvalget fant det klart at et tidsforløp på ca. 12 ½ måned fra hovedforhandlingens avslutning til dom foreligger objektivt sett er kritikkverdig og i strid med god dommerskikk. Den konkrete saken var videre ikke spesielt omfattende eller komplisert. Innklagedes beskrivelse av arbeids- og helsesituasjonen ble lagt til grunn.

Utvalget fant at det uansett følger av normene for god dommerskikk et krav om å gi orientering til partene om forsinkelsen og om når avgjørelse kan forventes. Det ble vektlagt at innklagede ikke holdte partene orientert. Innklagede ga for optimistiske opplysninger om når dom ville foreligge. Det beskrevne sykdomsbildet til innklagede og de andre utfordringer som forelå kunne heller ikke forsvare den medgåtte tid. Utvalget fant at ingen særlige forhold forsvarte saksbehandlingstiden, og innklagede ble ilagt disiplinærtiltak i form av kritikk. Utvalget bemerket avslutningsvis at tingrettens rutiner for å sikre overholdelse av plikten til aktiv saksstyring, som domstolleder er ansvarlig for, ikke hadde fungert tilfredsstillende i den konkrete sak.

 

Sak 5/13: Dommeratferd. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klage på tingrettsdommer for opptreden i saksforberedende møte i sak etter barneloven. Klager (den ene parten) anførte at innklagede med blikk og uttrykk ga klager skylden for at partene ikke ble enige, og at innklagede ble merkbart sur og arrogant pga. merarbeidet den midlertidige avgjørelsen medførte.

Tilsynsutvalget vurderte klagen av eget tiltak da den gjaldt anførsler om dommeratferd og oversittelsen av klagefristen var ubetydelig. Utvalget fant etter en konkret vurdering det ikke sannsynliggjort at innklagede hadde opptrådt slik som anført. Klagerens fremstilling var støttet av klagers prosessfullmektig, men ikke av motpartens prosessfullmektig og innklagede. Klagers påstander var videre ikke konkretiserte i form av utsagn eller handlinger. Det forelå ikke konkrete holdepunkter som sannsynliggjorde at klagers karakteristikker var korrekte. Anførslene om innholdet i avgjørelsen ble avvist, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd. Utvalget fant ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor dommeren.

Til toppen