24. oktober

Sak 64/13: Dommeratferd. Sen saksbehandling. Ikke disiplinærtiltak. En tingrettsdommer ble innklaget for sen saksbehandling i forbindelse med innkalling til en ekstraordinær generalforsamling i et borettslag. Klager mente dommeren brukte for lang tid med å innkalle til ekstraordinær generalforsamling etter borettslagslova

§ 7-6 annet ledd. Tilsynsutvalget mente hverken dommerens tidsbruk eller oppfølging for øvrig ga grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak.

 

Sak: 58/13: Dommeratferd. Disiplinærtiltak. Kritikk. Klage på tingrettsdommer for å ha utlevert en rettsavgjørelse i en barnevernssak til barnets fostermor. Klageren, barnets mor, anførte at utleveringen var et åpenbart brudd på instrukser om håndtering av dokumenter og dommer som inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Tilsynsutvalget kom til at dommerens opptreden er i strid med hans plikter etter god dommerskikk. At taushetsbelagte opplysninger i en dom av denne karakter sendes andre enn partene, vil kunne svekke tilliten til dommere og rettsapparatet. At dommeren i den aktuelle sak mente at fostermoren allerede satt på mye av den informasjon dommen inneholdt, kan ikke endre dette. Hvis innholdet først er taushetsbelagt, kan det ikke være opp til dommeren å foreta en slik vurdering. Det forhold at taushetsbruddet er beklaget i ettertid, la Tilsynsutvalget i sin vurdering ikke vekt på.

Tilsynsutvalget fant etter dette grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak i form av kritikk.

 

Sak 49/13: Dommeratferd. Delvis avvisning. Ikke disiplinærtiltak. En tingrettsdommer ble innklaget av en part på grunn av dommerens atferd under hovedforhandlingen. I klagen var det blant annet anført at dommeren var forutinntatt, partisk og opptrådte respektløs overfor klager. Klager anførte at dommeren opptrådte aggressivt, anklagende og krenkende, blant annet ved at dommeren kom med beskyldninger om løgn og stadig avbrøt under klagers partsforklaring. Tilsynsutvalget la til grunn at de påståtte forhold ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort, og at det ikke var grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak. Utvalget ga en generell uttalelse om hva som er god dommerskikk. Forhold som knyttet seg til saksbehandlingen ble avvist.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen